EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Praktická škola dvouletá

Místo poskytovaného vzdělávání: Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary

Budova školy je sídlem školy a je umístěna v okrajové čtvrti Karlových Varů ve Staré Roli, ale v blízkosti zastávky MHD, takže dopravní obslužnost pro žáky z okolních obcí je zajištěna. Ve škole je 10 tříd  (některé jsou vybavené interaktivní tabulí), čtyři odborné učebny (učebna ICT, dílna s keramickou pecí, školní kuchyňka, tělocvična). Ve škole se mohou vzdělávat žáci s tělesným postižením a k jejich dopravě do tříd slouží schodolez. V budově školy se nachází i školské poradenské zařízení, tj. speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“). SPC zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Stravování žáků je zajištěno ve školních jídelně při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská. Přechody žáků do jídelny a z ní jsou pod dohledem pedagogických pracovníků školy.

Charakteristika oboru vzdělání

Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělání na jiném typu střední školy. Doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším středním vzdělávání. Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro praktickou školu dvouletou, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, platného od 1. 9. 2012. Součástí je Školní vzdělávací program EVVO (EVVO- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Školní vzdělávací programy jsou k dispozici ve škole.

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení 

o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání

 

Praktická zkouška je z odborného předmětu Výživa a příprava pokrmů.

 

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou z předmětů:

a)Rodinná výchova, 

b) Výživa a příprava pokrmů, 

c) Praktické dovednosti, 

 

Předměty:

Český jazyk - ČJ

Matematika - M

Anglický jazyk - AJ

Občanská výchova - OV

Estetická výchova - EV

Tělesná výchova - TV

Rodinná výchova - RV

Environmentální výchova - EnV

Výchova ke zdraví - VkZ

Informatika - Inf

Výživa a příprava pokrmů - VPP

Praktické dovednosti - PD

 

Výživa a příprava pokrmů

 

 

 

 

 

 

 

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro praktickou školu dvouletou

 logo

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.1015 - EU peníze středním školám

Projekt se týká:

- inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím výuky ICT;

-vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti;

- vzdělávání pedagogických pracovníků  ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol.

Výstupem projektu je tvorba 160 kusů digitálních vzdělávacích učebních materiálů a osvědčení ze vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. 

 

 

Spolupráce s jinými subjekty

  • Školská rada  - s účinností od 1. 9. 2005
  • Městská policie K. Vary – oddělení prevence a dohledu – interaktivní práce příslušníků MP K. Vary s žáky v rámci preventivního programu v oblasti znalosti práva, dopravní výchovy, přestupků a nežádoucích patologických jevů, kriminality       a odpovědnosti za život.
  • Městská a krajská knihovna – účast na besedách k příležitostným slavnostním dnům, seznámení s literaturou a prostředím knihovny.
  • Ekofarma KOZODOJ – seznamování s péčí hospodářských zvířat a pomoc v hospodářství.

Praktické dovednosti:

•úklid hospodářských budov, stájí, pastvin, chlévů

•shrabování listí, zpracování chlévské mrvy

•krmení a péče o dobytek a koně, hipoterapie

•patronát nad turistickým přístřeškem na cyklostezce, procházející ekofarmou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Farní charita Karlovy Vary – zapojení do programu sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením.

Pracovní dovednosti:

•práce se dřevem - výroba užitkových předmětů, např. budky pro ptáky

•keramické předměty - výuka modelování, glazování

•pletení košíků a dalších ozdobných a dekorativních předmětů - mísy na ovoce

•výuka šití, přišívání, vyšívání jednoduchých ornamentů, šití chňapek, sáčků, prostírání, tašek

•filcování, práce s ovčím rounem, výroba dekorativních předmětů

•práce s papírem, kovem, drátem - výroba šperků a upomínkových předmětů

•malování na sklo, navlékání korálů, ozdobné předměty, obrázky do interiéru

•broušení a lámání skla

•chov, krmení a péče o drobná a střední domácí a užitková zvířata - králíci, kozy, slepice, morčata, ovce, zpěvné ptactvo a papoušci, obojživelníci, plazi, gekoni

•zahradnické práce v rámci areálu - rytí, výsadba, pletí, okopávání, kompostování, sekání trávy

•prořezávání stromů, hrabání listí, úprava záhonů

•zahradní architektura

•aranžerské práce, výrobky pro estetické využití v interiéru – ikebana

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  • MINI ZOO v K. Varech – St. Role – sběr a donáška suchého pečiva pro zvířata, poznávání a seznámení se životem zvířat.
  • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary – zajištění odborné pomoci na soutěžích v podobě zdravotních hlídek, besedy a přednášky na téma: Zdravotní životní styl, Sexuální prevence, První pomoc, Péče o dítě.   

Copyright © 2013. All Rights Reserved.