Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb

Škola poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.
Poradenské služby /pro žáky, rodiče a pedagogy/ na naší škole zajišťuje tým odborníků.

Tým pro poskytování poradenských služeb (budova školy -Vančurova):

Ředitelka, koordinátor ŠVP:   Mgr. Martina Kheilová
Zástupkyně ředitelky:           Ing. Džamila Kaasová
Školní speciální pedagog:      Mgr. Milada Sehnalová
Výchovná poradkyně:           Mgr. Pavla Ledvinová
Školní metodik prevence:     Mgr. Pavla Ledvinová
Kariérový poradce:              Mgr. Lenka Oulovská Klepáčková

Tým pro poskytování poradenských služeb (budova školy – Svahová a Mariánská):

Ředitelka, koordinátor ŠVP:  Mgr. Martina Kheilová
Zástupkyně ředitelky:          Mgr. Danuše Pavlásková
Školní speciální pedagog:     Mgr. Jana Hauerová
Výchovná poradkyně:          Mgr. Danuše Pavlásková
Školní metodik prevence:    Dana Těšínská

Program poradenských služeb ve škole

 •  Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 •  Sledování a vyhodnocování účinností zvolených podpůrných opatření.
 •  Prevence školní neúspěšnosti.
 •  Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 •  Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 •  Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 •  Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.
 •  Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 •  Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 •  Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 •  Metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávání činností školy.
 •  Spolupráce a komunikace mezi školou a rodinnými zástupci.
 •  Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Dokumenty školního poradenského pracoviště:

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.