Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb

Škola poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.
Poradenské služby /pro žáky, rodiče a pedagogy/ na naší škole zajišťuje tým odborníků.

Tým pro poskytování poradenských služeb:

Ředitelka, koordinátor ŠVP:           Mgr. Martina Kheilová
Zástupkyně ředitelky:                   Ing. Džamila Kaasová
Školní speciální pedagog, logoped: Mgr. Alena Linhartová
Výchovná poradkyně:                    Nikol Dědková
Školní metodik prevence:               Nikol Dědková

Program poradenských služeb ve škole

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sledování a vyhodnocování účinností zvolených podpůrných opatření.
 • Prevence školní neúspěšnosti.
 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 • Metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávání činností školy.
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a rodinnými zástupci.
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

POMÁHÁME NAŠIM DĚTEM A ŽÁKŮM

Ve škole se snažíme rozvíjet rovněž vědomosti a dovednosti žáků ve vzdělávání i nad rámec běžné výuky.

Součástí této pomoci je ochotná práce našich speciálních pedagogů a asistentů pedagoga, kteří se účastní těchto podpůrných opatření:

 •  PEDAGOGICKÁ INTERVENCE
  - odpolední doučování ve ŠD - Jiřina Nehasilová

 •  PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
  - dopolední rozvoj čtení a ČJ - Mgr. Alena Linhartová

 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ – ČJ, MA, AJ
  - odpolední doučování MA - Mgr. Anna Hnátková
  - odpolední doučování ČJ - Mgr. Andrea Zmijová
  - odpolední rozvoj AJ - Iveta Holušková
  - ranní rozvoj ČJ - Martina Habermannová
  - ranní rozvoj ČJ - Mgr. Světlana Klečková

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.