O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

 I. Obecná ustanovení

 • Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku (během prvního čtvrtletí). V každé třídě od čtvrtého ročníku jsou voleni jeden až dva zástupci.
 • Každý zástupce na první schůzce složí slib. Slib zní: „Slibuji, že budu zachovávat Statut školního parlamentu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu žáků podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.“
 • Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů paramentu. Volba předsedy probíhá tajně.
 • Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.
 • Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí (případně předseda jmenuje)
 • místopředsedu, zapisovatele a nástěnkáře.
 • Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.
 • Předseda a místopředseda si mají právo kdykoliv domluvit konzultaci s příslušným zástupcem vedení školy.
 • Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce.

II. Cíle žákovského parlamentu  

 1. Rozvíjí demokratické myšlení.
 2. Vytváří pozitivní klima na škole.
 3. Podporuje žáky a pomáhá jim.
 4. Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učIteli a vedením školy.
 5. Rozvíjí klíčové kompetence.
 6. Vytváří partnerské vztahy.
 7. Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
 8. Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
 9. Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně.
 10. Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Členové parlamentu

 • prezentují názory celé třídy
 • pravidelně se účastní jednání parlamentu , kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
 • aktivně se účastní života školy a školních akcí
 • mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
 • předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
 • podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky

III. Činnost žákovského parlamentu

Žákovský parlament se bude scházet každý měsíc v místnosti AC.

Informace budeme zveřejňovat  na nástěnce žákovského parlamentu a předávat pomocí členů do tříd.

V letošním školním roce se zaměříme na 3 oblasti:

 1. Vytvoření fungujícího informačního mostu mezi žáky, učiteli a vedením školy
 2. Vylepšování prostor školy a jejího okolí
  • udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
  • pomáhat při sběrových akcích
  • úzce spolupracovat s koordinátorem EVVO na škole
 3. Vztahy ve škole
  • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
  • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany
  • Podporovat zdravý způsob života bez drog a návykových látek
  • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt
  • Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání

IV: Závěrečná ustanovení

Tento statut může být doplňován nebo měněn jen po schválení nadpoloviční většiny žákovského parlamentu   a musí být schválen ředitelkou školy.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.