EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Vyhodnocení činnosti

ZPRÁVA EVVO

Koordinátor EVVO: Andrea Zmijová
Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2018/2019

PLÁN EVVO

Plán environmentální výchovy vypracovaný pro školní rok 2018/2019 je zaměřený na ochranu přírody, poznávání okolí školy a péči o životní prostředí. Tradičně jsou do něj zapojeny všechny třídy i ŠD, vyučující a vychovatelky ŠD i nepedagogičtí pracovníci školy. Ti všichni zodpovídají za jeho plnění. Oba plány (Roční školní program i plán EVVO pro jednotlivé třídy a ŠD) jsou vyvěšeny na webových stránkách školy a ve sborovně, kam vyučující i vychovatelky ŠD zapisují splněné položky. Roční školní program vždy obsahuje témata a činnosti rozpracované dle ročních období i témata týkající se dnů významných z hlediska EVVO a je opět flexibilní, tzn., že některé neplánované, ale uskutečněné akce se objeví v hodnocení za jednotlivá pololetí. Každá třída plní program v průběhu vyučování, formou soutěží, sběru a návštěv mimoškolních akcí. V rámci titulu „Škola udržitelného rozvoje“ 2. stupně je v plánu dokončení školní zahrady, širší zapojení veřejnosti do života školy, pokračování v již započatých soutěžních a sběrových projektech atd. Pravidelně sledujeme zajímavé aktivity ve městě a zapojujeme se jako škola do projektů Karlovarského kraje, úřadu i Magistrátu města Karlovy Vary. Všichni zaměstnanci školy při plnění plánu spolupracují, do některých akcí se zapojily ročníky 1. i 2. stupně, jiné akce se uskutečnily neplánovaně, dle aktuální nabídky a situace. Lze říci, že jak plán školy, tak také plán EVVO pro třídy byly pro I. pololetí plněny a na jejich průběhu se podíleli všichni žáci a zaměstnanci školy.

SOUTĚŽE a SBĚR

Již druhým rokem naše škola spolupracuje na projektu „Za starý papír novou školu“, který měl v loňském roce mezi žáky velký úspěch. Také v letošním školním roce chceme získané finanční prostředky využít na mimoškolní akce a pomůcky, které žáci navrhnou. Spolupráce v projektu Recyklohraní funguje již mnoho let a materiály, které nám poskytují, často využíváme k prohloubení znalostí žáků o recyklaci. Velmi oblíbená akce proběhne v březnu 2019 ve spolupráci s OA Karlovy Vary. Tradičně se v ní zaměřujeme na určité téma a letos se ještě budeme věnovat 100 letům založení naší republiky. Spolupráce s OA probíhá již od roku 2012. Stále aktuální je pro všechny třídy 1. stupně i pro ŠD spolupráce s Minizoo ve Staré Roli, kde díky p. M. Kockovi probíhají velmi pěkně komentované besedy. Drobné živočichy si děti a žáci vždy prohlédnou, dozvědí se mnoho užitečných a zajímavých informací a starší žáci z V. A pomáhají i s péčí o zvířecí kamarády. Naši nejmenší z PTB i starší žáci nosí suché pečivo, do Minizoo dochází také školní družina. Na podzim opět proběhl sběr kaštanů pro lesní zvěř, který si opět vzal pod patronát Žákovský parlament. Na jaře 2019 se znovu pokusíme získat dotovanou dopravu na exkurze do Valče, Vojenských lesů i do Chebu do tamějšího Ekocentra. Díky dotacím se naši žáci i děti z přípravné třídy mohou blíže seznámit s fungováním bio chovů a bio výroby, což jim pomáhá vytvořit si pozitivní vztah k ochraně životního prostředí. Starší žáci z VI. A – IX. A dbají pravidelně o odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy do venkovních kontejnerů, jejich nejstarší spolužáci z třídy PrŠ mají na starost distribuci mléčných výrobků do tříd. V rámci projektu „Ovoce do škol“ dostáváme do každé třídy na 1. stupni pravidelně ovoce a dle ohlasu žáků je to smysluplná akce. V II. pololetí je připraven již pátý ročník fotografické soutěže pro rodiče, tentokrát na téma „Naše město“ a Ekohrátky pro všechny třídy 1. stupně.

 

EXKURZE, VÝLETY, BESEDY

Oblíbené akce „Putování Velryby Varyby“ se v prvním pololetí školního roku zúčastnily třídy I. A, S5, II. A, III. A, IV. A a V. A. Letos proběhlo putování již po jedenácté. Okolí Karlových Varů stále nabízí nová zákoutí k poznávání, žáci se seznamují s historií a návštěvníky Karlových Varů, poznávají přírodu a okolní lesy, objevují pro ně neznámé památky. Díky již zmíněným dotacím Krajského úřadu Karlovy Vary na dopravu mohli všichni žáci naší školy v září opět vyjet na zajímavé výukové programy, tentokrát na ekofarmu do Valče a do Vojenských lesů. Pedagogové oceňují vždy pěkně připravené interaktivní programy a naši žáci i nemladší děti možnost vidět domácí zvířata a zažít péči o ně naživo. Velmi zajímavá a pro naše žáky neobvyklá beseda proběhla pro V. A a 2. stupeň. Týkala se Legionářů a jejich úlohy v procesu vzniku našeho samostatného státu. Přednášející pan Jiří Tolar velmi zasvěceně přiblížil žákům dobu konce 1. světové války i nelehkou cestu legionářů zpět do naší vlasti. IV. a V. třídě přijel začátkem října v rámci festivalu cestopisů Tourfilm promítnout zajímavé diapozitivy pan Marek Hýža, jejich starší kamarádi ze tříd VI. A – IX. A vyrazili na zahájení festivalu cestopisů přímo do sálu hotelu Ambassador v Národním domě. Listopad patřil vědě. A tak se vybraní žáci starších ročníků zúčastnili Týdne vědy a techniky v Krajské knihovně a interaktivní přednášky na téma „Světlo a hra s ním“. Ani Centrum záchranářů nezahálelo a pro IV. A lektoři opět připravili seminář Dopravní výchova. U nejmenších dětí z PTB probíhalo těšení na Vánoce ve znamení vycházek do přírody a nadělování dobrot zvířatům u krmelce, školní družina poznávala okolí školy, věnovala se hrám na čerstvém vzduchu a navštěvovala Minizoo. V příštím pololetí jsou naplánovány návštěvy Hvězdárny, zapojení do soutěže Chceme čisté město, dokončování školní zahrady i návštěvy památek Karlovarského kraje v rámci školních výletů a poznávání okolí školy.

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

V sekce EVVO na stránkách školy pravidelně každý měsíc informujeme rodiče o akcích, které proběhly nebo probíhají. Také zpráva za I. pololetí bude jako každé pololetí umístěna na webových stránkách školy. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají ze školního časopisu, kam přispívají svými články a obrázky, rodiče pak z webových stránek školy a z Aktualit. Fotodokumentace z akcí je součástí příspěvků, webové stránky školy jsou pak pravidelně aktualizovány.

SHRNUTÍ

Plán EVVO je vypracován na celý školní rok a závisí vždy na možnostech školy, žáků a vyučujících, ale také na spolupráci s mimoškolními subjekty, na nabídce organizací a Ekocenter zabývajících se environmentální výchovou. Aktivity přizpůsobujeme přírodním podmínkám, aktuálnímu počasí i momentálním možnostem vyučujících a žáků školy. Dobře se nám daří plnit tradiční a již osvědčené aktivity, kdy školu kontaktují organizátoři, kteří s námi spolupracují několik let. Navazujeme stále nové kontakty, využíváme jako jedna z mála škol každoročně nabízené dotace na dopravu. Práce na školní zahradě se zúčastňují všechny třídy od září do listopadu, na jaře pak od března. Využíváme také nabízené pomoci rodičů. Vedení školy a všichni pedagogové environmentální výchovu podporují, je s nimi výborná spolupráce, vychází mi vstříc a akce konané v rámci EVVO vítají. Děkuji a těším se na další společně prožité chvíle při realizaci zajímavých aktivit.

Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO
1. 2. 2019

FOTODOKUMENTACE

 

 

Zpráva za období: II. pololetí školního roku 2017/2018 

EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

Na jaře roku 2018 navštívily některé třídy se svými pedagogy Ekofarmu Kozodoj, kde po cestě žáci sbírali nežádoucí odpad. Odměnou jim byla návštěva farmy, ukázka setí obilí, možnost seznámit se blíže s chodem farmy a chovem zvířat. Třída VIII. poprvé nahlédla do tajů třídění a recyklace odpadu ve firmě Resur v Otovicích, kam se vypravila pod záštitou akce „Chceme čisté město“. V rámci stejné akce připravil Magistrát města ve spolupráci s Ekocentrem sv. Linhart pro mladší žáky den s Lesní pedagogikou. Na Linharttu se žákům věnovaly dvě velmi šikovné paní lektorky, které je provedly cestou lesních zvířat i po oboře. Velcí žáci VII. A v rámci turistického kurzu objevovali krásy západních Čech a navštívili Konstantinovy Lázně. Naše nejmladší děti se seznamovaly blíže s životem plazů i savců v Minizoo, školní družina poznávala okolí školy, navštívila porcelánku v Nové Roli a věnovala se hrám a pohybu na čerstvém vzduchu. V květnu se třídy IV. A a V. A vypravily na výlet s prodlouženým pobytem do Nových Hamrů, kde v rámci Přírodovědy a Vlastivědy poznávaly rostlin, učily se orientaci v krajině, zacházení s buzolou a dalekohledy. Závěr školního roku patřil hlavně pobytu venku. Mladší žáci z PTB, I. A, II. A a III. třídy navštívili ZOO v Ústí nad Labem, IV. A Muzeum Karlovy Vary, V. A zámek Bečov nad Teplou i Botanickou zahradu, šestá a sedmá třída se svými pedagogy a asistentkami královské město Kadaň. I v příštím školním roce jsou v plánu zajímavé poznávací akce věnované okolí školy a historii našeho regionu.

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

Na stránkách školy je vytvořena sekce EVVO. Tam se lze dočíst o plánech, akcích, které proběhly nebo probíhají i jak jsme zvládli plnit plán za jednotlivá období. Za každý měsíc je na webové stránky umístěna zpráva z uskutečněné naplánované akce a zpráva za II. pololetí bude také umístěna na webových stránkách školy. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají ze školního časopisu, kam přispívají svými články, rodiče pak z webových stránek školy a z Aktualit. Webové stránky školy jsou pak pravidelně aktualizovány.

SHRNUTÍ

Každoročně se snažíme plán EVVO splnit co možná nejlépe. To závisí nejen na možnostech školy, žáků a vyučujících, ale také na spolupráci s mimoškolními subjekty, na nabídce organizací a Ekocenter zabývajících se environmentální výchovou. II. pololetí školního roku je zaměřeno vždy více na venkovní aktivity vzhledem k možnostem vlídnějšího počasí, kdy realizujeme činnosti mimo školní budovu. Naplánované činnosti byly splněny z velké části, co se nám splnit nepodařilo, byla návštěva Hvězdárny na Hůrkách. Zařadíme ji tedy do plánu příštího školního roku. Doufám, že i v dalším školním roce bude pokračovat spolupráce s Magistrátem města Karlovy Vary, s Krajským úřadem Karlovy Vary i s Ekocentry v okolí. Tradičně velké poděkování patří vedení školy a všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům školy. Se všemi je výborná spolupráce, vychází mi vstříc a podporují akce konané v rámci EVVO. Děkuji a těším se na další společně prožité chvíle při realizaci zajímavých aktivit.

Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO
21. 6. 2018

 

 

 

Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2017/2018 

PLÁN EVVO

Na začátku školního roku 2017/2018 byl opět na základě již plánovaných akcí vypracován plán environmentální výchovy na obě pololetí školního roku a roční školní program EVVO. Do tohoto plánu jsou tradičně zapojeny všechny třídy i ŠD, vyučující a vychovatelky ŠD a ti zodpovídají za jeho plnění. Oba plány jsou vyvěšeny na webových stránkách školy a ve sborovně, kam vyučující i vychovatelky ŠD zapisují splněné položky. Roční školní program obsahuje témata a činnosti dle ročních období i témata týkající se dnů významných z hlediska EVVO a je flexibilní, tzn., že některé neplánované, ale uskutečněné akce se objeví až v hodnocení za jednotlivá pololetí. Naplánované činnosti tříd vyučující společně s dětmi a žáky plní v průběhu vyučování, formou soutěží, sběru a návštěv mimoškolních akcí. V loňském roce se nám podařilo získat titul „Škola udržitelného rozvoje“ 2. stupně, který je platný 2 roky. V jeho rámci je v plánu dokončení školní zahrady, širší zapojení veřejnosti do života školy, pokračování v již započatých soutěžních a sběrových projektech atd. …Nadále úsporně zacházíme s energiemi, s vodou, snažíme se nezatěžovat naše životní prostředí zbytečnou spotřebou papíru (kopírování, při hodinách VV a PV apod.). Velmi dobře spolupracovali jednotliví vyučující při plnění plánů EVVO ve třídách, do několika akcí se podařilo zapojit ročníky 1. i 2. stupně, jiné akce se uskutečnily neplánovaně, dle aktuální nabídky a situace. Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy pracují na zlepšení prostředí ve škole formou třídění odpadů, úpravami nástěnek, chodeb, výzdobou ve třídách. Jednotliví vyučující se zapojují se svými žáky do akcí organizovaných Karlovarským krajským úřadem apod. Lze říci, že jak plán školy, tak také plán EVVO pro třídy byly pro I. pololetí plněny a na jejich průběhu se podíleli všichni žáci a zaměstnanci školy.

 

SOUTĚŽE a SBĚR

V letošním školním roce se naše škola pod heslem „Za starý papír novou školu“ zapojila po delší době do sběru papíru. Do konce prosince 2017 se nám společnými silami podařilo sebrat více než 600kg papíru a kartonu a pokračujme dále. Získané finanční prostředky budou na konci školního roku rozděleny dle míry zapojení tříd a Žákovského parlamentu a budou využity na mimoškolní akce. Projekt Recyklohraní nám nabídl využití jejich nových materiálů – Ekoabecedy – třídění odpadů, které využijeme v únoru na školní kolo Ekohrátek. Velmi zdařilá akce proběhla v říjnu 2017 ve spolupráci s OA Karlovy Vary. V letošním školním roce byla zaměřena na zdravou výživu a naši i velcí žáci si ji opravdu užili. Spolupráce s OA probíhá již od roku 2012 a stala se pěknou tradicí. Stále výborná je aktuální spolupráce s Minizoo ve Staré Roli, kde díky p. M. Kockovi probíhají velmi pěkně komentované besedy. Drobné živočichy si mohou děti a žáci prohlédnout, pohladit, dozvědí se vždy mnoho užitečných a zajímavých informací. Pro zvířata nosí naši nejmenší i starší žáci suché pečivo, pravidelně pak do Minizoo dochází také školní družina. Na podzim bylo několik žáků naší školy odměněno za sběr kaštanů pro lesní zvěř. Jeho organizaci si opět vzal pod patronát Žákovský parlament. Za odměnu a jako poděkování nám byla nabídnuta exkurze do Vojenských lesů. Na dopravu se pokusíme získat finanční dotaci od Karlovarského kraje. Tradičně velmi dobře se prezentovala naše škola již po několikáté v soutěži „Hrajeme si s odpady“, do které svými výrobky přispěly třídy PTB a IV. A, V. A. Ačkoli jsme letos nevyhráli, práce nás všechny bavila a získali jsme drobné dárky. Radost nám udělali žáci VII. A, kteří získali 3. místo v Ekosoutěži pořádanou v prosinci v Ostrově nad Ohří. Žáci z třídy VIII. A dbají pravidelně o odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy do venkovních kontejnerů a jejich nejstarší spolužáci z třídy PrŠ se nadále starají o prodej a distribuci mléčných výrobků do tříd, Ty do školy dostáváme v rámci zdravé výživy. V II. pololetí je připraven již čtvrtý ročník fotografické soutěže pro rodiče, tentokrát na téma „Naši prarodiče“, Ekohrátky a Ekosouboj pro všechny třídy.EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

Putování Velryby Varyby, do kterého se v prvním pololetí zapojily třídy I. A, II. A, III. A, IV. A a V. A, bylo letos jubilejní, desáté. Turistika v okolí Karlových Varů a poznávání města našim žáků prospívá, seznamují se tak nejen s neznámými místy, ale i s historií a návštěvníky Karlových Varů. Protože se nám podařilo získat dotace na dopravu, mohli všichni žáci naší školy v září vyjet na zajímavé výukové programy do Chebu do tamního Ekocentra. Jako vždy byli naši pedagogové velmi spokojeni s úrovní všech programů a pokud to bude možné, navštívíme Ekocentrum opět v příštím školním roce. V. A a jejich starší kamarádi ze VI. A vyrazili společně do Centra záchranářů a také na zahájení festivalu cestopisných filmů Tourfilm 2017. Tam se nám líbilo nejen promítání filmu a fotografií z historie cestování pánů Zikmunda a Hanzelky, ale hlavně soutěž ve znalostech o planetě Zemi, ve které někteří žáci získali pěkné ceny a dokázali, že se zajímají o celý svět. Navštívila nás také po delší době Popelnička Jája, s kterou si mladší žáci zopakovali, jak třídit odpad. Předvánoční čas zpestřili VII. A, VIII. A žákyně VOZŠ v Karlových Varech zajímavou přednáškou na téma AIDS a u nejmenších dětí z PTB probíhalo těšení na Vánoce ve znamení vycházek do přírody a nadělování dobrot zvířatům u krmelce. Naši nejmenší z PTB a z I. A navštívili nově otevřené Muzeum Karlovy Vary. Prohlédli si krásnou interaktivní expozici o Karlovarsku a vyzkoušeli si nově instalované panely s přírodovědnou tématikou. Školní družina poznávala okolí školy, věnovala se hrám na čerstvém vzduchu a navštěvovala Minizoo, žáci PrŠ se podívali do Motýlího domu. V příštím pololetí je naplánována návštěva Hvězdárny, zapojení do soutěže Chceme čisté město, exkurze do Valče, do Vojenských lesů, do ZOO nebo do Techmanie v Plzni.

 

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

Na stránkách školy v sekci EVVO lze dočíst o akcích, které proběhly nebo probíhají. Za každý měsíc je na webové stránky umístěna zpráva z uskutečněné naplánované akce a zpráva za I. pololetí bude také umístěna na webových stránkách školy. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají ze školního časopisu, kam přispívají svými články a obrázky, rodiče pak z webových stránek školy a z Aktualit. Fotodokumentace z akcí je součástí příspěvků, webové stránky školy jsou pak pravidelně aktualizovány.

 

SHRNUTÍ

Plnění plánu EVVO závisí nejen na možnostech školy, žáků a vyučujících, ale také na spolupráci s mimoškolními subjekty, na nabídce organizací a Ekocenter zabývajících se environmentální výchovou. I. pololetí školního roku jsme se věnovali aktivitám přizpůsobeným přírodním podmínkám a aktuálnímu počasí, II. pololetí nám většinou umožňuje realizovat více aktivit venku, mimo školní budovu. Naplánované činnosti jsme zvládli z velké části splnit, do práce na školní zahradě se zapojíme opět od jara, využijeme také nabízené pomoci rodičů. Bohužel se nepodařilo zúročit výročí založení naší školy, protože fotodokumentace a materiály o Staré Roli, uložené v městském archivu v Karlových Varech, nebylo možné dohledat z důvodu požáru v minulých letech. Velké poděkování patří vedení školy a všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům školy. Se všemi je výborná spolupráce, vychází mi vstříc a podporují akce konané v rámci EVVO. Děkuji a těším se na další společně prožité chvíle při realizaci zajímavých aktivit.

Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO
31. 1. 2018

 

FOTODOKUMENTACE

 

 

 

Zpráva za období: II. pololetí školního roku 2016/2017

PLÁN EVVO

V daném období školního roku 2016/2017 jsme pokračovali v plnění plánu EVVO, tentokrát zaměřeném na druhé pololetí a aktivity spojené s pobytem v přírodě. Plnění stanovených cílů EVVO proběhlo podle připravených plánů, které jsou stále k nahlédnutí ve školní sborovně i na webových stránkách školy, stejně jako hodnocení za obě pololetí. Činnosti jednotlivých tříd se uskutečnily dle plánu, některé aktivity byly škole nabídnuty v průběhu období a byly tedy dodatečně zařazeny. Pokračovali jsme společně v poznávání přírody, jezdili jsme na exkurze, proběhla opět fotosoutěž pro žáky i rodiče. Velmi si všichni vážíme ocenění práce pedagogů, žáků, vedení i nepedagogických pracovníků školy, které se nám podařilo získat letos v březnu – titul „Škola udržitelného rozvoje 2. stupně“. Jde o titul o to cennější, že patříme mezi školy malé, ale aktivní, což dokazuje mimo jiné i naše vzkvétající zahrada. Na její nynější podobě a okolí mají zásluhu všichni, kteří do školy patří a dochází, včetně rodičů. Naplánované akce tradiční i zcela nové se dařilo splnit. Pro příští školní rok máme již nyní objednané exkurze do Ekocentra v Chebu s naplánovanými programy pro všechny třídy. Dopravu na tyto akce dotuje Krajský úřad Karlovarského kraje. Velké poděkování patří také panu školníkovi, který se stará o úpravu zahrady a jejího okolí. V oblasti ekovýchovy velmi dobře pracuje i ŠD a paní vychovatelky společně s dětmi a žáky této problematice věnovaly hodně času. Pro příští školní rok budou do plánu zařazeny činnosti a aktivity osvědčené i netradiční. Nepodařilo se nám dle našich představ řešit úkoly z projektu Recyklohraní, ale celkově lze říci, že jak plán školy, tak také plán EVVO pro třídy byly ve školním roce 2016/2017 splněny a na jejich průběhu se již tradičně a s chutí podíleli i všichni zaměstnanci školy např. formou třídění odpadů, úpravami nástěnek, chodeb, výzdobou ve třídách.

 
SOUTĚŽE a SBĚR

V již zmiňované soutěži „Škola udržitelného rozvoje“ jsme sice nezískali finanční odměnu, ale ocenění nás potěšilo. Pod záštitou Žákovského parlamentu probíhal ve škole sběr vysloužilých mobilů a hraček pro děti ze sociálně slabých rodin, aktuálně stále úzce spolupracujeme s Minizoo ve Staré Roli, kde se jednotlivé třídy pravidelně starají o dostatek suchého pečiva pro zvířata. Tradičně velmi dobře se prezentovala naše škola v akci „Chceme čisté město“. I když jsme se do soutěže o ceny v letošním roce nepřihlásili, odpadky jsme sbírali. Naši žáci pracovali pilně a z výsledku měli radost. Práce nás bavila a odměnou nám byla návštěva Ekofarmy Kozodoj. Velcí žáci z třídy PrŠ p. uč. Vernarčíkové dbají pravidelně o odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy do venkovních kontejnerů, stejně jako o rostliny na chodbách.  Pokračoval prodej mléčných výrobků, všichni si přestávky s mlékem velmi oblíbili. Snažíme se stravovat zdravě a vést k tomu i naše žáky, a tak se čtvrťáci zapojili do projektu Zdravá svačina a připravili výborný ovocný salát s oříšky. V dubnu 2017 proběhl již čtvrtý ročník fotografické soutěže pro rodiče, tentokrát na téma Máme rádi zvířata a také projekt Ekohrátky pro všechny třídy. Do budoucna bychom rádi pomohli sběrem víček nebo papíru některému z dětí, které potřebují např. prostředky na rehabilitační pomůcky.

   
EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

Na počátku jarního období navštívili někteří žáci se svými pedagogy Ekofarmu Kozodoj, kde nás lektoři vždy naučí něco nového. Třídy VI. A a VII. poprvé nahlédly do úpravny vody v Březové, kam se vypravily v rámci akce Chceme čisté město.  V rámci stejné akce připravil Magistrát města pro mladší žáky ukázku správného třídění odpadu ve Sběrném dvoře Dvory. Třída PrŠ byla pozdravit živočichy v ZOO Praha a velcí žáci VII. A v rámci Turistického kurzu objevovali krásy Čech.  Již tradičně pokračovala spolupráce s  Centrem záchranářů v Karlových Varech, tentokrát programy Svět ohně, Mimořádné události a Svět rizik, do kterých se zapojily třídy 2. stupně i ŠD. Naše nejmladší děti se seznamovaly blíže s životem plazů i savců v Minizoo, školní družina poznávala okolí školy a věnovala se hrám a pohybu na čerstvém vzduchu. V květnu se třídy IV. A a V. A vypravily na výlet s prodlouženým pobytem do Nových Hamrů, kde v rámci Přírodovědy a Vlastivědy poznávaly rostlin, učily se orientaci v krajině, zacházení s buzolou a dalekohledy a také se seznamovaly s životem našich předků v horské krajině v dobách dávno minulých. Velmi se vydařila i akce zaštítěná Magistrátem města, výlet do Lanového Centra Linhart pro čtvrtou a pátou třídu. Závěr školního roku má patřit pobytu venku. A tak ani mladší ročníky nezahálely a vydaly se na poznávací výlet do Mariánských Lázní a na Kladskou – konkrétně třídy PTB, I. A, II. A, III. A. Také Botanická zahrada v Bečově nad Teplou nám opět připravila zajímavý program o jedlých květech, které nám paní lektorka nabídla i k ochutnání. Sedmá třída se svým panem učitelem a paní asistentkou pak uzavřela školní rok cyklovýletem. Zajímavé exkurze na příští školní rok jsou již v jednání.

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

Na stránkách školy v sekci EVVO jsou vyvěšeny plány činností rozdělených pro jednotlivé třídy i celoškolně. O akcích, které proběhly nebo probíhají se lze dočíst také v aktualitách. Měsíčně je na webové stránky umístěna zpráva z uskutečněné naplánované akce, zpráva za I. pololetí bude také umístěna na webových stránkách školy. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají ze školního časopisu, kam přispívají svými články a obrázky, rodiče pak z webových stránek školy.

SHRNUTÍ

Plán EVVO se podařilo z valné části splnit. Akce, které z různých důvodů neuskutečnily, se pokusíme zvládnout v příštím školním roce. Velké poděkování patří vedení školy za podporu aktivit v oblasti EVVO, všem zaměstnancům školy a jejím žákům za vstřícný přístup v otázkách udržitelného rozvoje a také rodičům našich žáků za ochotu nám v této oblasti pomáhat. Se všemi je dlouhodobě výborná spolupráce, vychází mi vstříc a podporují akce konané v rámci EVVO. Touto cestou všem velmi děkuji a těším se na další společně prožité chvíle.

Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO
28. 6. 2017

 

Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2016/2017

PLÁN EVVO

Pro školní rok 2016/2017 byl opět vypracován plán EVVO, který je rozdělen do dvou pololetí a dle tříd (plán environmentální výchovy a roční školní program EVVO). Plnění stanovených cílů EVVO probíhá podle těchto připravených plánů, vyvěšených ve školní sborovně i na webových stránkách školy. Činnosti jednotlivých tříd jsou zaměřeny na několik oblastí - poznávání přírody, exkurze, soutěže pro žáky i rodiče. V letošním školním roce bychom rádi získali titul Škola udržitelného rozvoje, proto je naše škola přihlášena do výběrové soutěže. Výsledky se dozvíme v březnu. Pokračovat chceme také ve spolupráci s rodiči v budování školní zahrady. Roční plán školy pro oblast EVVO vychází z potřeb jednotlivých tříd i vyučujících a akce jsou naplánované pro dané roční období. Na akce, které se z nějakého důvodu splnit nepodařilo, se zaměříme v následujícím pololetí. Velmi dobře spolupracovali jednotliví vyučující při plnění plánů EVVO ve třídách, do několika akcí se podařilo zapojit téměř všechny ročníky, jiné akce se uskutečnily neplánovaně, dle aktuální nabídky a situace. Lze říci, že jak plán školy, tak také plán EVVO pro třídy byly pro I. pololetí plněny a na jejich průběhu se podíleli i všichni zaměstnanci školy např. formou třídění odpadů, úpravami nástěnek, chodeb, výzdobou ve třídách. Jednotliví vyučující se zapojují také do akcí organizovaných Karlovarským krajským úřadem apod. Do plánu jsou vždy zapojeny také třídy ŠD a vychovatelky ŠD. Plán je variabilní a v I. pololetí školního roku 2016/2017 byl plněn dle momentálních podmínek. K nahlédnutí je ve sborovně školy i na webových stránkách školy.

 

SOUTĚŽE a SBĚR

V projektu Recyklohraní máme v současné době rezervy, od začátku šk. roku nebyly úkoly vhodné pro naše žáky. Na zapojení se do soutěží a plnění úkolů se zaměříme více ve II. pololetí. Úkoly budou plnit třídy, pro které jsou právě vhodné dle jejich možností a věku žáků. Stále výborná je aktuální spolupráce s Minizoo ve Staré Roli, kde díky p. M. Kocekovi probíhají velmi pěkně komentované besedy. Drobné živočichy si mohou děti a žáci prohlédnout, pohladit, dozvědí se vždy mnoho užitečných a zajímavých informací. Pro zvířata nosí naši nejmenší i starší žáci suché pečivo, pravidelně pak do Minizoo dochází také školní družina. V podzimních měsících probíhal sběr kaštanů, jeho organizaci si vzal pod patronát Žákovský parlament, který na škole funguje od září 2016 a na starost má i sběr víček. Tradičně velmi dobře se prezentovala naše škola již po několikáté v soutěži „Hrajeme si s odpady“, do které svými výrobky přispěly třídy PTB a IV. A. Ačkoli jsme letos nevyhráli, práce nás bavila a získali jsme drobné dárky. Žáci z třídy PrŠ p. uč. Vernarčíkové dbají pravidelně o odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy do venkovních kontejnerů, stejně jako o rostliny na chodbách. Od ledna 2017 mají na starost také mléčné výrobky, které do školy v rámci zdravé výživy objednáváme. V II. pololetí je připraven již čtvrtý ročník fotografické soutěže pro rodiče, tentokrát na téma Máme rádi zvířata, Ekohrátky pro všechny třídy a projekt Nekrásnější památný strom Karlovarska.


EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

S velkým úspěchem se setkaly návštěvy Centra bezpečí v Karlových Varech, kde se c rámci přírodovědy a vlastivědy zúčastňujeme připravených tematických programů. Třídy II. A, III. A, IV. A a V. A se zapojily do akce Putování Velryby Varyby, která je každoročně zaměřena na turistiku v okolí Karlových Varů a poznávání města. Naši žáci i pedagogové byli nadšení a již nyní máme zajištěnu účast v příštím školním roce. Mladší žáci z nižších ročníků vyjeli za zvířaty na připravený program do školního statku a Ekocentra Cheb, starší se podívali do Vojenských lesů, kde pro ně paní lektorky měly v rámci lesní pedagogiky připravený zajímavý program. Říjen patřil v PrŠ, VI. A a VII. A zahájení festivalu cestopisných filmů Tourfilm a na konci října nás navštívili žáci a žákyně z Obchodní akademie Karlovy Vary. S nimi máme navázanou výbornou spolupráci a ta se letos nesla v duchu výročí narození Karla IV. Předvánoční čas zpestřila v VI. a VII. A beseda lektorů z Hvězdárny v Karlových Varech a u nejmenších dětí z PTB probíhalo těšení na Vánoce ve znamení vycházek do přírody a nadělování dobrot zvířatům u krmelce. Školní družina poznávala okolí školy, věnovala se hrám na čerstvém vzduchu a navštěvovala Minizoo.

 

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

Na stránkách školy v sekci EVVO jsou vyvěšeny plány činností rozdělených pro jednotlivé třídy i celoškolně. O akcích, které proběhly nebo probíhají se lze dočíst také v aktualitách. Měsíčně je na webové stránky umístěna zpráva z uskutečněné naplánované akce, zpráva za I. pololetí bude také umístěna na webových stránkách školy. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají ze školního časopisu, kam přispívají svými články a obrázky, rodiče pak z webových stránek školy.

 

SHRNUTÍ

V I. pololetí školního roku se nám v rámci jednotlivých tříd plnit plán EVVO dařilo, v rámci činností naplánovaných celoškolně plán plníme dle možností. Práce na školní zahradě budou opět probíhat od jara, zapojíme znovu rodiče, jejich pomoc je vždy vítaná. V II. pololetí se zaměříme na výročí 160 let od založení a otevření naší školy na ulici Vančurova, navázali jsme v této souvislosti spolupráci s archivem v Karlových Varech. Naplánována je opět fotografická soutěž pro rodiče, dále budou probíhat návštěvy lektorů z Hvězdárny, chtěli bychom opět navštívit Botanickou zahradu v Bečově nad Teplou. Tradičně se těšíme na další spolupráci s Obchodní akademií Karlovy Vary, zapojíme se do akce „Chceme čisté město“, starší žáci se v rámci třídění odpadu budou věnovat anketě mezi rodiči a spoluobčany města. S pedagogy, stejně jako s vedením školy a nepedagogickými pracovníky školy je dlouhodobě výborná spolupráce, vychází mi vstříc a podporují akce konané v rámci EVVO. Touto cestou všem velmi děkuji a těším se na další společně prožité chvíle.

Zpracovala: A. Zmijová, koordinátor EVVO
31. 1. 2017

 

Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2015/2016

PLÁN EVVO

Plán EVVO je vypracován každoročně pro daný školní rok a je rozdělen do dvou pololetí (plán environmentální výchovy a roční školní program EVVO). V I. pololetí školního roku probíhalo plnění stanovených cílů EVVO dle těchto připravených plánů, vyvěšených ve školní sborovně i na webových stránkách školy. Činnosti jednotlivých tříd byly zaměřeny na poznávání přírody, exkurze do Světa záchranářů, za poznáváním okolí školy. Tradičně bylo v plánu počítáno se soutěžemi, exkurzemi a zapojením rodičů. V letošním školním roce chceme pokračovat ve spolupráci s rodiči také v budování školní zahrady. Roční plán školy pro oblast EVVO vychází z potřeb jednotlivých tříd i vyučujících a akce jsou naplánované pro dané roční období. Na akce, které se z nějakého důvodu splnit nepodařilo, se zaměříme v následujícím pololetí. Velmi dobře spolupracovali jednotliví vyučující při plnění plánů EVVO ve třídách, do několika akcí se podařilo zapojit téměř všechny ročníky, jiné akce se uskutečnily neplánovaně, dle aktuální nabídky a situace. 

SOUTĚŽE a SBĚR

Tradičně jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, v současné době máme nasbíraných více než 600 bodů. Úkoly plní třídy, pro které jsou právě vhodné dle jejich možností a věku žáků. Výborná je aktuální spolupráce s Minizoo ve Staré Roli, kde díky p. M. Kocekovi probíhají velmi pěkně komentované besedy. Drobné živočichy si mohou děti a žáci prohlédnout, pohladit, dozvědí se vždy mnoho užitečných a zajímavých informací. Pro zvířata nosí naši nejmenší i starší žáci suché pečivo, pravidelně pak do Minizoo dochází také školní družina. V podzimních měsících probíhal sběr kaštanů, které si odvezli pracovníci Lázeňských lesů jako přilepšení na zimu pro lesní zvěř. Velmi dobře se prezentovala naše škola již po několikáté v soutěži „Hrajeme si s odpady“, v které třída PTB p. uč, Hronové získala 1. místo s výrobkem na téma stolní hra Včelí medvídci. Do třídy PTB tak za odměnu přibyla nová dřevěná kuchyňka. Za účast v této soutěži s výrobkem „Žížalinec“ pak naše škola také získala drobné odměny. Třída PrŠ p. uč. Vernarčíkové dbá pravidelně o odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy do venkovních kontejnerů, stejně jako o rostliny na chodbách.  Pro II. pololetí je připraven již třetí ročník fotografické soutěže pro rodiče, tentokrát na téma Kámen, Ekohrátky pro všechny třídy a celoškolní projekt na téma Karel IV. 

EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

Téměř všem třídám se podařilo navštívit nově otevřený Svět záchranářů v Karlových Varech, kde se zúčastnily připravených tematických programů. Zapojili jsme se opět do akce „Evropský týden mobility“, tentokrát v Ekocentru na sv. Linhartu, kde si V. A a VI. A společně užívaly Lanové centrum, v KV Aréně, kde měli čtvrté třídy zajištěno plavání zdarma a na Linhartu navštívily některé třídy lesní oboru. Akce je podporována každoročně Magistrátem města a naši žáci i pedagogové patří již tradičně mezi její pilné účastníky. Jako bonus byla v letošním školním roce pro naše nejstarší žáky ZŠ připravena exkurze na SZŠ. Seznamovali se zde s poskytnutím první pomoci, ošetřením různých zranění aj. A nenechali se opravdu zahanbit.  Říjen patřil v PrŠ zahájení festivalu cestopisných filmů Tourfilm a předvánoční čas se nesl ve znamení vycházek do přírody, zvl. u našich nejmenších a ve Školní družině, kde děti opět pilně celý podzim poznávaly okolní přírodu formou naučných vycházek a návštěv u krmelce, kam nosí zvířatům dobroty na přilepšenou po celou zimu.

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

Na stránkách školy v sekci EVVO jsou vyvěšeny plány činností rozdělených pro jednotlivé třídy i celoškolně. O akcích, které proběhly nebo probíhají se lze dočíst také v aktualitách. Měsíčně je na webové stránky umístěna zpráva z uskutečněné naplánované akce, zpráva za I. pololetí bude také umístěna na webových stránkách školy. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají ze školního časopisu, kam přispívají svými články a obrázky, rodiče pak z webových stránek školy.

SHRNUTÍ

V I. pololetí školního roku se nám v rámci jednotlivých tříd plnit plán EVVO dařilo, v rámci činností naplánovaných celoškolně zatím plán plníme částečně. Vzhledem k venkovním podmínkám je nutné vyčkat s dalšími úpravami školní zahrady na jarní období. V II. pololetí se zaměříme na výročí narození Karla IV., naplánována je opět fotografická soutěž pro rodiče, návštěva Hvězdárny, Botanické zahrady atd. Požádali jsme také o dotaci dopravy z KK na exkurze do Vojenských lesů a na Školní statek v Chebu. Tradičně se těšíme na spolupráci s Obchodní akademií Karlovy Vary, jejíž studenti a studentky s námi výborně spolupracují již tři roky. S pedagogy, stejně jako s vedením školy a nepedagogickými pracovníky školy je dlouhodobě výborná spolupráce a vždy se snaží zapojit do akcí školních i mimo školu. Děkuji touto cestou vedení školy, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, dětem a žákům školy i jejich rodičům za podporu a spolupráci a těším se na další vydařené akce. 

 

 

 

 

Zpráva za období: II. pololetí školního roku 2014/2015

PLÁN EVVO

Plán EVVO je vypracován každoročně pro daný školní rok a je rozdělen do dvou pololetí (plán environmentální výchovy a roční školní program EVVO). Do plánu jsou vždy zapojeny všechny třídy i ŠD, vyučující a vychovatelky ŠD. Ti pak zodpovídají za jeho plnění. Plán je variabilní a přizpůsobujeme jej i dle nabídek v průběhu školního roku. V letošním školním roce jsme jednotlivé měsíce plánu EVVO ponechali nazvané dle typických znaků ročních období, zařazeny jsou tradičně dny významné z hlediska EVVO a plán je opět variabilní, tzn., že některé neplánované, ale uskutečněné akce se opět objeví až v hodnocení za jednotlivá pololetí. Naplánované činnosti tříd vyučující společně s dětmi a žáky plní v průběhu vyučování, formou soutěží, sběru a návštěv mimoškolních akcí. Tradičně dbáme na úsporné zacházení s energiemi, s vodou, ulehčujeme našemu životnímu prostředí snahou o menší spotřebu papíru (kopírování, při hodinách VV a PV apod.), do tříd letos byly objednány malé nádoby na sběr baterií a přibyla také sběrná nádoba na cartrige. Na zlepšení prostředí ve škole pracují všichni její zaměstnanci formou třídění odpadů, úpravami nástěnek, chodeb, výzdobou ve třídách. Jednotliví vyučující se zapojují se do akcí organizovaných Karlovarským krajským úřadem apod. Plán za obě pololetí školního roku 2014/2015 byl plněn úspěšně a k nahlédnutí je ve sborovně školy.

SOUTĚŽE a SBĚR

Projekt Recyklohraní, ve kterém jsme získali mnoho cenných bodů za odvoz vyřazených elektrospotřebičů pokračoval ve druhém pololetí úkoly zaměřenými na úspory energií a elektroodpady. Výborně spolupracovala s koordinátorkou EVVO naše školní družina, která pilně udržuje spolupráci s Minizoo ve Staré Roli, pro jejichž zvířata nosí naši nejmenší i starší žáci suché pečivo. Třída PrŠ pana učitele M. Kozy dbá o pravidelné odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy a patří jim za to velký dík, stejně jako za péči o rostliny na chodbách školy.  Po úspěšném projektu „Pijte vodu z kohoutku“ následovala jeho další část zaměřená na dopravu a zdravou výživu. Závěr projektu, do kterého se zapojilo 25 škol včetně naší školy, patřil návštěvě statku Bernard. Úspěšně byl splněn také plán fotografické soutěže pro rodiče, tentokrát zaměřené na stromy. Každoroční soutěž „Chceme čisté město“ jsme letos sice nevyhráli, ale zapojili jsme se do ní, stejně jako do akce „Den Země“, ve které nás pozvalo město do sběrného dvora nebo na ekosoutěže do areálu Rolava. Výborně již naše děti a žáci zvládají třídění odpadů a vydařila se nám také již tradiční akce „Den s Obchodní akademií“, kdy k nám do školy dorazili studenti a studentky 2. ročníku spolu s PhDr. Janou  Chyškovou a který byl věnovám tématu půda.

EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

Také ve druhém pololetí školního roku 2014/2015 jsme se společně snažili zapojit naše děti a žáky do zajímavých akcí EVVO i mimo školu. Školní družina a obě třídy předškolních dětí opět pilně pokračovaly v péči o zvířátka v Minizoo ve Staré Roli, a jakmile počasí dovolilo, vydali jsme se téměř všichni poznávat i exotická zvířata do Plzeňské zoologické zahrady. Dále se uskutečnil výlet starších žáků do Techmanie v Plzni, do nově otevřeného Motýlího domu na Dianě, výlet s prodlouženým pobytem na Mariánskou nebo exkurze za rybáři do Nové Role. Podívali jsme se také na Hvězdárnu v Karlových Varech, do Ostrova nás zavedla historie okolí Karlových Varů a jedna z našich tříd se dokonce vydala prozkoumat uhelnou štolu na Sokolovsko. Okolní přírodu pak tradičně poznáváme formou naučných vycházek. 

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

Stránky věnované EVVO také byly pravidelně aktualizovány a za každý měsíc byly doplňovány články z akcí týkajících se EVVO. Na závěr roku budou vystaveny také zprávy za pololetí školního roku. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají také z Časopejsku, kam přispívají svými články a obrázky. 

SHRNUTÍ

Také letošní školní rok byl bohatý na akce s tématem environmentální výchovy. V první polovině školního roku 2014/2015 proběhlo v rámci EVVO několik školních akcí, druhá polovina školního roku patřila plnění úkolů z plánu EVVO zaměřených na činnosti spíše mimo školu vzhledem k počasí.  Jednotlivé třídy se opět zapojily dle svých možností, úspěšně proběhly jak akce tradiční, tak také nové. Od loňského školního roku zapojujeme do EVVO dění také rodiče a to formou soutěží. Děkuji za ochotu a pomoc všem pedagogům, vedení školy a nepedagogickými pracovníkům školy, bez nichž by se práce těžko dařila a těším se na další vydařené akce. 

Zpracovala: A.Zmijová, koordinátor EVVO

25. 6. 2015 

Zpráva za období: I. pololetí školního roku 2014/2015 

PLÁN EVVO

Plán EVVO je vypracován každoročně pro daný školní rok a je rozdělen do dvou pololetí (plán environmentální výchovy a roční školní program EVVO). Do plánu jsou vždy zapojeny všechny třídy i ŠD, vyučující a vychovatelky ŠD. Ti pak zodpovídají za jeho plnění. Plán je variabilní a přizpůsobujeme jej i dle nabídek v průběhu školního roku. Od loňského školního roku jsou jednotlivé měsíce plánu EVVO nazvané dle typických znaků ročních období, zařazeny jsou tradičně dny významné z hlediska EVVO a plán je opět variabilní, tzn., že některé neplánované, ale uskutečněné akce se opět objeví až v hodnocení za jednotlivá pololetí. Naplánované činnosti tříd vyučující společně s dětmi a žáky plní v průběhu vyučování, formou soutěží, sběru a návštěv mimoškolních akcí. Tradičně dbáme na úsporné zacházení s energiemi, s vodou, ulehčujeme našemu životnímu prostředí snahou o menší spotřebu papíru (kopírování, při hodinách VV a PV apod.), do tříd letos byly objednány malé nádoby na sběr baterií a přibyla také sběrná nádoba na cartrige. Na zlepšení prostředí ve škole pracují všichni její zaměstnanci formou třídění odpadů, úpravami nástěnek, chodeb, výzdobou ve třídách. Jednotliví vyučující se zapojují se do akcí organizovaných Karlovarským krajským úřadem apod. Plán za I. pololetí školního roku 2014/2015 byl plněn úspěšně a k nahlédnutí je ve sborovně školy.

SOUTĚŽE a SBĚR

I v letošním školním roce jsme nadále zapojeni do projektu Recyklohraní, ve kterém jsme získali mnoho cenných bodů za odvoz vyřazených elektrospotřebičů. Na dalších úkolech projektu budou pracovat třídy dle svých možností a věku žáků. Stále probíhá spolupráce s Minizoo ve Staré Roli, pro jejichž zvířata nosí naši nejmenší i starší žáci suché pečivo. Pravidelně pak do Minizoo dochází školní družina. Třída PrŠ pana učitele M. Kozy dbá o pravidelné odnášení roztříděného odpadu z odpadových nádob na chodbách školy a patří jim za to velký dík, stejně jako za péči o rostliny na chodbách školy.  Počátkem ledna proběhla školní kola soutěže Ekohrátky rozdělená do tří dnů podle skupin dětí a žáků. Soutěž byla tentokrát zaměřena na znalosti o české přírodě a dovednosti práce s mapou i s interaktivní tabulí. Všechny zúčastněné třídy získaly za výborné znalosti drobné odměny a zasoutěžila si také školní družina. V příštím pololetí plánujeme sbírku ošacení pro Diakonii Broumov a také druhý ročník fotografické soutěže pro rodiče, tentokrát na téma stromy.

EXKURZE, VÝLETY a BESEDY

Podzimní zářijové dny školního roku 2014/2015 proběhly ve znamení několika zajímavých akcí. První z nich „Evropského týdne mobility“ se v rekreačním areálu Rolava zúčastnili žáci IV. a V. třídy spolu se svými třídními učiteli. Šlo o akci podpořenou Magistrátem města a naši žáci se mohli seznámit hravou formou nejen s různými možnostmi dopravy po městě, ale také s nelehkou situací zdravotně postižených spoluobčanů, kteří mají s mobilitou problém. Naše nejmladší děti z PTB pozvali jejich starší spolužáci z IV. A na poznávací výlet do nedávno otevřené Botanické zahrady v Bečově nad Teplou, aby se zde společně dozvěděli mnoho zajímavých informací ze života stromů a rostlin. V říjnu vyjely třídy V. A a PrŠ na zahájení festivalu cestopisných filmů Tourfilm a prosincové předvánoční dny nám svou návštěvou zpestřila paní Odvody, která do naší školy zavítala s projektem „Pijme vodu z kohoutku“, týkajícím se významu pitného režimu a vhodných nápojů. Školní družina a obě třídy předškolních dětí opět pilně celý podzim poznávaly okolní přírodu formou naučných vycházek a návštěv u krmelce, kam nosí zvířatům dobroty na přilepšenou po celou zimu.

WEBOVÉ STRÁNKY EVVO

Na stránkách školy v sekci EVVO lze dočíst o akcích, které proběhly nebo probíhají. Za každý měsíc je na webové stránky umístěna zpráva z uskutečněné naplánované akce a zpráva za I. pololetí bude také umístěna na webových stránkách školy. O aktivitách v oblasti EVVO se zaměstnanci a žáci školy dozvídají z Časopejsku, kam přispívají svými články a obrázky. Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizovány.

SHRNUTÍ

EVVO v naší škole probíhá již po několik let a plán je postupně zdárně plněn. V první polovině školního roku 2014/2015 proběhlo v rámci EVVO několik akcí, postupně plníme úkoly z plánu EVVO jednotlivých tříd pro první polovinu školního roku, v rámci možností plníme úkoly ročního plánu školy v této oblasti. Od loňského školního roku zapojujeme do EVVO dění také rodiče a to formou soutěží. S pedagogy, stejně jako s vedením školy a nepedagogickými pracovníky školy je tradičně výborná spolupráce. Děkuji touto cestou všem za podporu a spolupráci a těším se na další vydařené akce. 

 

Zpracovala: A.Zmijová, koordinátor EVVO

10.2.2015 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.