EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Cíle environmentálního vzdělávání

(ŠPEV – školní plán environmentálního vzdělávání)

  • ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty
  • ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV
  • ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy
  • ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme
  • ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou,  třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny
  • ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole
  • Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů
  • Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů EV 

Roční školní program EVVO

 

Plán činností k environmentálnímu programu pro školní rok 2017/2018

 

 

MĚSÍC

TÉMA

NÁVRHY ČINNOSTI

               TŘÍDA

Září

Měsíc vlaštovek

 

-          pokračujeme v projektu Recyklohraní

 

      -    vycházka do přírody ( Varyba,

            Centrum ekologické výchovy Cheb)     

             

      -     22.9. Den bez aut

 

      -     fotografie do kalendáře přírody

-          Projekt „Zahrada“

   

 

      

 

       - návštěva lesa – podzimní plody  - sběr

      

 

     

 

 

        - péče o rostliny, stromky a keře           

 

 

PTB - PrŠ

 

PTB – VIII. A

 

 

 

 

PTB

PTB, IV. A, V. A, PrŠ

 

Říjen

Měsíc barevného listí

 

-          3.10. Světový den zvířat 

-          7.10.Světový den lidských sídel

-          16.10. Světový den výživy

      -     24.10. Den OSN

 

      -     Kaštanobraní

 

     

    

     -     Den „Zdravé výživy“

 

    

     -     fotografie do kalendáře přírody

 

      -     Projekt „Zahrada“

 

 

      -     návštěva Minizoo

 

      -     význam OSN a AČR

    

     

      -     sběr kaštanů, žaludů pro MINI ZOO Stará Role

 a Lázeňské lesy

     

   

      -     akce s OA Karlovy Vary

 

 

 

     

-    péče o rostliny, stromky a keře    

 

 

dle možností

 

V. A

 

 

všechny třídy

+ ŠD

(Žákovský parlament)

všechny třídy

 

 

I. A

 

dle možností

 

Listopad

Měsíc veselých dýní

 

-          16.11. Den bez cigaret

 

-          Recyklohraní

-          Soutěž o nejlepší dýňový recept

 

-          využití dýní

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

      -     Projekt „Zahrada“

 

 

-          anketa o kouření

 

    

      -     proběhne ve třídách

 

-     výroba dekorace, vydlabávání, zdobení

    

     

 

-    instalace hřbitova odpadků

 

 

VI. A – VIII. A

 

 

1. stupeň

 

ŠD

 

II. A

 

V. A

Prosinec

Měsíc sněhových vloček

 

-          Vánoční úklid – učebny

 

-          Projekt „Zahrada“

 

-          29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

-    projekt „Česko zpívá koledy“

 

      -    výroba dárků z odpadových materálů

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

 

-          výzdoba tříd, úklid, příprava na Vánoční svátky

 

-          Dárkování – stromeček pro zvířátka, pamlsky pro zvěř

-          příroda v zimě, pozorování živočichů v okolí školy

      

 

      -    děti, žáci, zaměstnanci a rodiče

 

-          v rámci Prv a VV

 

 

 

všechny třídy

 

všechny třídy

 

 

 

 

všechny třídy

 

dle možností

 

III. A

Leden

Měsíc Ledového království

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

      -    Ekohrátky  

          

       

     

     

 -     Ekohry v rámci tříd             

 

 

IV. A

 

PTB, I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A

Únor

 Měsíc spících stromů

     

      -     Recyklohraní

 

      -     Nejkrásnější památka Karlovarska   

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

 

      -     plnění úkolu z projektu

     

      -     hlasování v anketě

 

 

 

všechny třídy

 

třídy PTB – VIII. A, ŠD

V. A

Březen

 Měsíc jarních mláďat

 

      -    Recyklohraní

 

      -    výroba dárků z odpadových materiálů pro

            budoucí prvňáčky   

 

      -    fotografie do kalendáře přírody

 

-          22.3. Světový den vody

 

-          Fotosoutěž pro rodiče – „Můj prarodič “  

 

      -     Projekt „Zahrada“

   

 

       -     plnění úkolu z projektu

      

    

 

    

    

 

      -     projekt „Kapka pro život“ (literární práce)

     

      -     fotografie prarodičů

 

      -     zasazení bylin a nových rostlin

 

 

všechny třídy

 

ŠD

 

 

VI. A

 

všechny třídy

 

rodiče žáků

 

dle možností tříd

Duben

Měsíc zelené trávy

 

      -    jarní úklid

 

-            1.4. Den ptactva

-            7.4. Světový den zdraví

-          21.4. Den proti hluku

-          22.4. Den Země

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

      -     Projekt „Zahrada“

 

     

 

       -     úklid v okolí školy – akce Chceme čisté město

      

      -    ochrana zdraví s důrazem na výživu a pohyb, beseda           

            se  zdravotníky

-          mediální zdroje a jejich působení na člověka, ochrana proti hluku, hodina šeptání      

     

 

   

      -    dobudování kompostéru

      -    instalace dřevěné zvonkohry 

 

 

všechny třídy

 

 

 

všechny třídy

 

 

VII. A

 

PrŠ

dle možností

Květen

Měsíc květů

 

-          31.5. Světový den bez tabáku

 

      -     Recyklohraní

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

-          anketa v ulicích města „Třídíš, třídím, třídíme?“

 

-     Projekt „Zahrada“

    

 

     -     nebezpečí drog a závislosti na tabáku - plakát

       

     -     zapojení do projektu

    

   

 

    -     zapojení Žákovského parlamentu

 

 

     -      projekt pro rodiče a občany

 

 

4. a 5. ročník

 

všechny třídy

 

 

 

S4

 

 

 všechny třídy

Červen

Měsíc zralých jahod

 

-          5.6. Světový den ŽP

-          8.6. Mezinárodní den oceánů

      -    17.6. Světový den proti suchu 

 

-          fotografie do kalendáře přírody

 

-     Projekt „Zahrada“

 

 

-          Čistota okolí, rostliny, péče o domácí mazlíčky

-    přání pro moře a oceány

-    koloběh vody v přírodě

 

 

 

-    pletí, zalévání, péče o rostliny

 

 

všechny třídy

 

 

 

PrŠ, ŠD

 

 

 

 

 

 

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ŠD:

 

 

 

-          Zapojení všech tříd a ŠD do projektu „Všude mám kamaráda“

 

(od září do jara focení tříd pro kalendář školy – dárek pro kamarády v Popradu)

 

-          vycházky s tématem ekovýchovy

 

-          třídění odpadu

 

-          sběr pečiva a podzimních plodů

 

-          ekovýrobky ( PV, VV )

 

-          péče o vzhled třídy

 

-          sledování DVD s ekologickou tématikou a tématy Záchranného kruhu

 

-          exkurze, návštěvy muzea

 

-          příspěvky do rozhlasu

 

-          exkurze dle nabídky KK

 

-          třída IV., V .A a VI.A péče o živočicha ve třídě

 

 

                        Třída

Činnosti v I. pololetí

Datum

Podpis

Činnosti v II. pololetí

Datum

Podpis

PTB

TU

H. Hronová

 

 

 

 

 

 

 

Sběr suchých plodů a pečiva

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Návštěva „Motýlího domu“ – pozorování motýlů

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Minizoo

 

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Botanická zahrada

 

Ekohrátky

 

Minizoo

 

 

I. A

TU

H. Matějíčková

 

 

 

Návštěva „Motýlího domu“ – pozorování motýlů

 

Soutěž KK „Hrajeme si s odpady“

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Putování s Velrybou Varybou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Muzeum Karlovy Vary

 

Ekohrátky

 

Minizoo

 

 

II. A

TU

D. Pirstitzová

 

Soutěž KK „Hrajeme si s odpady“

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Minizoo

 

 

 

 

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

Úklid v okolí školy – akce „Chceme čisté město“

 

Botanická zahrada

 

Ekohrátky

 

Minizoo

 

 

III. A

TU

H. Dědková

 

Soutěž KK „Hrajeme si s odpady“

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Putování s Velrybou Varybou

 

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Ekohrátky

 

Ekofarma Kozodoj

 

Hvězdárna Karlovy Vary

 

 

 

IV. A

TU

A. Hnátková

 

Soutěž KK „Hrajeme si s odpady“

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Putování s Velrybou Varybou

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekohrátky

 

Ekofarma Kozodoj

 

Vojenské  muzeum  Lešany

 

 

V. A

TU

A. Zmijová

 

Soutěž KK „Hrajeme si s odpady“

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Putování s Velrybou Varybou

 

Tourfilm 2017

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekohrátky

 

Ekofarma Kozodoj

 

Vojenské  muzeum  Lešany

 

 

VI. A

TU

L.Oulovská

 

Tourfilm 2016

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Péče o živočicha ve třídě

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekoživot

 

Hrad Bečov nad Teplou, Loket

 

Péče o živočicha ve třídě

 

 

 

 

 

VII. A

TU

P.Ledvinová

 

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Anketa – třídění odpadů

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekoživot

 

Hrad Bečov nad Teplou, Loket

 

 

 

 

 

VIII. A

TU

T. Dědek

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Anketa – třídění odpadů

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekoživot

 

Hrad Bečov na Teplou, Loket

 

 

PrŠ

TU

E. Kubernátová

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

Pravidelné třídění odpadu

 

Anketa – třídění odpadů

 

Charita – péče o domácí zvířata

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Hvězdárna

 

Ekoživot

 

Botanická zahrada

 

Charita – péče o domácí zvířata

 

 

 

 

S5

TU

N. Dědková

 

 

Návštěva Minizoo

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy)

 

Projekt „Zdravý životní styl.“

 

Centrum ekologické výchovy Cheb

 

 

 

 

 

 

Úklid v okolí školy - akce „Chceme čisté město“

 

Botanická zahrada

 

Ekohrátky

 

Hvězdárna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠD

E. Stacho

J. Štumpová

L. Maszlikiewiczová

J. Müllerová

 

Soutěž KK „Hrajeme si s odpady“

 

Sběr pečiva a plodů (kaštany, žaludy, úklid

v Minizoo)

 

Vycházky ke krmelci

 

Výtvarná soutěž s přírodovědnou tématikou

 

 

 

 

 

 

Vycházka do lázeňských lesů

 

Vycházka do Lázeňských lesů, na Dianu

 

Vycházka na Kozodoj

 

Ekoputování

 

 

 

Jednotliví vyučující budou průběžně doplňovat do plánu aktuální akce z oblasti EVVO. 

 

Pozn. Plán environmentálních činností je variabilní a v průběhu roku bude přizpůsoben nabízeným akcím a možnostem pedagogů, dětí a žáků.

 

Zpracovala: A.Zmijová                             26. 9. 2017

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.