O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

EVVO

 

Školní projekt EVVO – 2022 / 2023

pro školu: Svahová 26, 36001 Karlovy Vary

 

Identifikační údaje školy

 

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sídlo: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary

Kontakt: tel. 35960038

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web:http://www.specskoly.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Kheilová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Věra Sosnovcová

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Karlovarský kraj

Místa poskytovaného vzdělávání:

Svahová 26, Karlovy Vary 360 01

Koordinátor EVVO: Lenka Černá, DiS

E-mail koordinátora EVVO: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Školní program environmentálního vzdělávání

Tento program vychází ze strategického dokumentu, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (dále jen SP EVVO ČR), který byl přijat usnesením vlády č. 1048/2000. SP EVVO ČR stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro cílové skupiny:

1. veřejná správa

2. děti, mládež a pedagogičtí pracovníci

3. environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře

4. informace, osvěta a poradenství pro veřejnost


EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Do systému EVVO se začleňují kromě vzdělávacích aktivit spadajících z velké části do resortu školství i další aktivity zajišťované mimo resort, a to např. poskytování environmentálního poradenství a realizace osvětových aktivit včetně poskytování environmentálních informací odborné i široké veřejnosti


EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základní podmínkou nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení environmentálního vědomí občanů a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé technickoekonomické a sociální oblasti.


EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí.


Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu.


Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 (EVVO)


„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“


(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,§16)


Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.


EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.

 

Udržitelný rozvoj (UR)


Takový rozvoj, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). Udržitelným rozvojem se rozumí přístup k plánování a procesu rozhodování, jehož cílem je dosažení skutečného a trvalého snižování sociální a ekonomické nerovnosti a ochrana životního prostředí. Udržitelný rozvoj je ucelený koncept, který zahrnuje všechny lidské činnosti až po místní úroveň a jehož cílem je zkvalitnění života současné generace, tak i generace budoucí, je založen na demokracii, vládě práva a respektu základních práv zahrnujících svobodu, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost.


Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v lidech zájem o přírodu a všechno živé. Učí vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit a rozum, a chovat se odpovědně k světu, lidem a přírodě.


Hlavní zásady programu


Školní program EV vychází z RVP a ŠVP


Environmentální vzdělávání je začleněno do výuky několika způsoby:


1. prostřednictvím jednotlivých průřezových témat


2. prostřednictvím jednotlivých předmětů (uvedeno v ŠVP, kde jsou přesně vymezeny cíle a konkrétní učivo)


3. prostřednictvím vhodné volby metod a forem vzdělávání, a to jsou takové metody a formy, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení.


4. prostřednictvím mezipředmětových vztahů


5. prostřednictvím jednotlivých předmětů v dané vzdělávací oblasti, zde je ponechán volný prostor pro tvořivost učitele


6. prostřednictvím jednotlivých konkrétních činností


7. prostřednictvím plnění Mezinárodních a světových dnů k životnímu prostředí.


Školní program EV (ŠPEV) vznikl za spolupráce všech pedagogických pracovníků.


Jedná se o dlouhodobý dokument, jehož část „Roční školní program EVVO“ se každý rok obměňuje a to včetně cílů, které jsou dány škole i žákům.


ŠPEV je součástí ŠVP
, v němž jsou uvedeny odkazy na ŠPEV.

 

Cíle environmentálního vzdělávání


ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty.


ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV.


ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy.


ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme.


ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou, třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny.


ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole.Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů.


Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční školní program EVVO  školní rok 2022/2023

 

Celoroční školní projekt:

Ochrana přírody = šetření přírodních zdrojů

 

 1. 1. Lesní pedagogika - ochrana lesa, lesní ekosystém

 

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty. Přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Důraz je kladen na zážitkové a interaktivní učení, které zaručuje větší schopnost vnímání, vstřebávání a zapamatování si získaných informací.

Program je koncipován jako vycházka s lesníky do přírody v lokalitách Bukovina při LS Valeč a Kyselka při LS Dolní Lomnice.

Na děti při vycházce čekají zastávky, při kterých se prostřednictvím her, ukázek a úkolů učí rozeznávat dřeviny, byliny a keře. Poznávají lesní zvěř, způsoby jejího života a vazby v lesních ekosystémech. Věnují se pěstování lesa, výchově porostu, ochraně lesa i těžbě surovin v lese. Přímo i nepřímo si mohou vyzkoušet některé aktivity z lesnické i myslivecké praxe např. výsadba, péče o sazenice, prořezávky, měření a počítání, péče o zvěř a mnoho jiných. Děti se seznamují s lesem nejen jako s ekosystémem, ale aktivity jsou zaměřeny také na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními a právními aspekty rozvoje.

 

Cíl lesní pedagogiky:

 

 • prohloubit zájem dětí o les, přírodu a dřevo jako obnovitelnou surovinu
 • objasnit úlohu lesníka a myslivce v rámci trvale udržitelného hospodaření v lese
 • budovat a podporovat pozitivní vztah k lesnímu hospodářství

 

 

Nabídka činností:

 

 • zážitkové výukové programy v lese, poznávání lesa všemi smysly – fauna, flora, hospodaření s přírodním bohatstvím. interaktivní diskuze, praktické ukázky, zábavné hry.

 • návštěva lesníků ve škole, seznámení dětí s náplní své práce, lesem a zvěří, praktické ukázky a hry.

 • exkurze do lesa – polesí Bukovina, Dolní Lomnice

 

 

Témata lesní pedagogiky:

 • Co se děje v lese? (dle ročních období)

 • Les jako ekosystém

 • Život stromu (od semínka po dřevěný výrobek)

 • Ochrana lesa

 • Funkce lesa

 • Programy sestavené na míru podle charakteristiky kolektivu a probíraného učiva (např. matematické a fyzikální úlohy, dějepis, přírodopis, biologie, výtvarná výchova)

 

 

2. Ochrana přírody = Šetření přírodních zdrojů

 • Seznámit se s problematikou šetření přírodních zdrojů /internet, encyklopedie, časopisy, besedy apod/.

 

 • Podle svých možností a schopností zapojit se do šetření přírodních zdrojů: třídění třídního i domácího odpadu, šetření vodou, krátké a intenzivní větrání ve třídě, ztlumení vytápění ve společných prostorách, zamezení plýtvání elektrickou energií, neplýtvat jídlem apod.

 

 

 

 

                 

 

      

 3. Úkol 1. Pololetí – Recyklohraní

 • Z odpadového materiálu vytvořte vánoční dárečky či přáníčka pro své blízké.
 • Jeden výrobek či přáníčko odevzdejte do 15. prosince.
 • Materiál libovolný – všechno co by jinak skončilo v koši.

 

   

        

 

  PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 1. POLOLETÍ

 

Měsíc

Téma – činnost

 

Třída

 

Září

 

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

 

22. 9. Evropský den bez aut

 

Dodržování hygienických pravidel jako prevence infekčního onemocnění

 

Ochrana přírody - šetření přírodních zdrojů

 

14.-16. 9. Stmelovací pobyt v přírodě Nejdek-Zátiší

 

21. 9. Planeta Praha – návštěva kina Drahomíra, film s ekologickou tématikou

 

Tvoření z přírodního materiálu, třídění odpadu

 

 

 

 

 

 

všichni

  

 

všichni

 

 

 

1. a 2. stupeň, S třídy

 

 

všichni

 

Říjen

 

Zahájení plnění úkolu 1. pololetí – Recyklohraní

 

3.10. Světový den zvířat

 

4. 10. Mezinárodní den ochrany zvířat

 

16. 10. Světový den výživy

 

20. 10. Den stromů

 

4. 10. Lesní pedagogika – beseda s pracovnicí VLS

 

 

12. 10. Závěrečná konference projektu “Vzkaz v láhvi”- statek Bernard, prezentace výstupů projektu

 

 

18. 10. Lesní pedagogika – beseda s pracovnicí VLS

 

 

 

Ochrana přírody - šetření přírodních zdrojů

 

Tvoření z přírodního materiálu, třídění odpadu

 

 

všichni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTC, PTD od 9:00

1.stupeň od 10:00

 

výběr žáků

 

 

 

 

S třídy od 9:00

2.stupeň od 10:00 a 11:00

 

všichni

 

všichni

 

 

Listopad

 

 

Plnění úkolu 1. pololetí – Recyklohraní

 

16.11. Den bez cigeret

 

Ochrana přírody - šetření přírodních zdrojů

 

Tvoření z přírodního materiálu, třídění odpadu

 

 

 

 

všichni

 

 

 

všichni

 

všichni

 

Prosinec

 

Plnění úkolu 1. pololetí – Recyklohraní

 

11. 12. Mezinárodní den hor

 

29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

Vánoční výzdoba třídy a školy - odpadový a přírodní material

 

15. 12. Termín odevzdání úkolu 1. pololetí – Recyklohraní, výstava výrobků

 

Ochrana přírody - šetření přírodních zdrojů

 

 

 

všichni

 

 

 

 

 

všichni

 

 

všichni

 

 

všichni

 

Leden

 

Tvoření z přírodního materiálu, třídění odpadu

 

Ochrana přírody - šetření přírodních zdrojů

 

 

 

všichni

 

všichni

 

 

 

Školní EVVO desatero:

 

 

 • třídíme odpad, snižujeme produkci odpadu na škole

 

 • šetříme vodou a chápeme významem vody pro život člověka

 

 • chráníme přírodu, uklízíme okolí školy, jsme ohleduplní k přírodě

 

 • pečujeme o květiny v prostorách školy, zakládáme zelené koutky

 

 • dbáme na čistotu prostředí

 

 • podílíme se na výzdobě školy a tříd

 

 • šetříme elektrickou energií, snižujeme spotřebu energie na škole

 

 • chráníme své zdraví, zdravě se stravujeme, žijeme zdravý život, sportujeme

 

 • dodržujeme hygienické návyky

 

 • pracujeme s materiálem Záchranného kruhu, plníme úkoly EVVO

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 30. 9. 2022                                                                  Vypracovala: Lenka Černá, DiS                      

                                                                                                        koordinátorka EVVO

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 2. POLOLETÍ

Měsíc

Téma - činnost

Třída

 

 

Únor

 

 • Výstava výrobků z úkolu 1. pololetí Recyklohraní v 2. patře školy

 

 • Dodržování hygienických pravidel jako prevence infekčního onemocnění

 

 • Ochrana přírody - šetření přírodních zdrojů

 

 • Tvoření z přírodního materiálu, třídění odpadu

 

 • 2.2. Světový den mokřadů

 

 

 

Březen

 

 • Zahájení plnění úkolu 2. pololetí

 

 • 21.3. Světový den lesů

 

 • 22.3. Světový den vody

 

 • Lesní pedagogika - beseda s pracovníky VLS

6. března od 9:00, zdarma

 

 • Lesní pedagogika - beseda s pracovníky VLS

7. března od 9:00, zdarma

    

 

Všichni

 

 

 

 

 

Žáci II. stupně

 

 

S třídy

 

Duben

 

 • Zapojení do projektu “Ukliďme si Karlovy Vary”

úklid v okolí školy

 

 • 1.4. Mezinárodní den ptactva

 

 • 7.4. Světový den zdraví

 

 • 22.4. Den Země

 

 • Exkurze do CEVOH Černošín 

            18. dubna odjezd v 8:00, zdarma

 

 • Exkurze do CEVOH Černošín 

            25. dubna odjezd v 8:00, zdarma

 

 

Všichni

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci I.stupně

 

 

Žáci II.stupně

 

 

Květen

 

 

 • Lesní pedagogika – Lázeňské lesy
 1. 16.  května od 9:00, zdarma

 

 • Lesní pedagogika - Lázeňské lesy

18. května od 9:00, zdarma

 

 • Lesní pedagogika - Lázeňské lesy

18. května od 14:00, zdarma

 

 • Lesní pedagogika – VLS Kyselka

23. května odjezd v 8:30, zdarma

 

 • 22.5. Mezinárodní den biolog. rozmanitosti

 

 • 24.5. Evropský den národních parků

 

 

 

Přípravné třídy

 

 

S třídy

 

 

ŠD

 

 

Žáci I.stupně

 

 

 

 

 

Červen

 

 • Odevzdání a vyhodnocení úkolu 2. pololetí

 

 • 5.6. Světový den životního prostředí

 

 • 8.6. Světový den oceánů

 

 

 

Všichni

 

Úkol 2. pololetí:

 

- Vytvořte ve třídě či školní zahradě svůj zelený koutek

 

-   Vysejte, zasaďte a pečujte o rostliny (květina, zelenina)

 

-  Průběh péče o zelený koutek zdokumentujte

 

-  Vyhotovte prezentaci na A4, vytiskněte a odevzdejte do 15. června

 

 

                             

                                     Vypracovala dne 20. 2. 2023 Lenka Černá, DiS.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.