EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

EVVO

 

Školní projekt EVVO – 2016 / 2017

pro školu: Svahová 26, 36001 Karlovy Vary

 

Identifikační údaje školy

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sídlo: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary

Kontakt: tel. 359601038

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web:http://www.specskoly.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Kheilová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Danuše Pavlásková

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Karlovarský kraj

Místa poskytovaného vzdělávání:

Vančurova 83, Karlovy Vary 360 17

Svahová 26, Karlovy Vary 360 01

Mariánská 2, Jáchymov 362 51

Koordinátor EVVO: Lenka Černá

E-mail koordinátora EVVO:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Školní program environmentálního vzdělávání

Tento program vychází ze strategického dokumentu, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (dále jen SP EVVO ČR), který byl přijat usnesením vlády č. 1048/2000. SP EVVO ČR stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro cílové skupiny:

1. veřejná správa

2. děti, mládež a pedagogičtí pracovníci

3. environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře

4. informace, osvěta a poradenství pro veřejnost

 

EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Do systému EVVO se začleňují kromě vzdělávacích aktivit spadajících z velké části do resortu školství i další aktivity zajišťované mimo resort, a to např. poskytování environmentálního poradenství a realizace osvětových aktivit včetně poskytování environmentálních informací odborné i široké veřejnosti

 

EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základní podmínkou nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení environmentálního vědomí občanů a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé technickoekonomické a sociální oblasti.

 

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí.

 

Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu.

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“

(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,§16)

 

Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

 

EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.

 

Udržitelný rozvoj (UR)

Takový rozvoj, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). Udržitelným rozvojem se rozumí přístup k plánování a procesu rozhodování, jehož cílem je dosažení skutečného a trvalého snižování sociální a ekonomické nerovnosti a ochrana životního prostředí. Udržitelný rozvoj je ucelený koncept, který zahrnuje všechny lidské činnosti až po místní úroveň a jehož cílem je zkvalitnění života současné generace, tak i generace budoucí, je založen na demokracii, vládě práva a respektu základních práv zahrnujících svobodu, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost.

Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v lidech zájem o přírodu a všechno živé. Učí vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit a rozum, a chovat se odpovědně k světu, lidem a přírodě.

 

Hlavní zásady programu

Školní program EV vychází z RVP a ŠVP

Environmentální vzdělávání je začleněno do výuky několika způsoby:

1. prostřednictvím jednotlivých průřezových témat

2. prostřednictvím jednotlivých předmětů (uvedeno v ŠVP, kde jsou přesně vymezeny cíle a konkrétní učivo)

3. prostřednictvím vhodné volby metod a forem vzdělávání, a to jsou takové metody a formy, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení.

4. prostřednictvím mezipředmětových vztahů

5. prostřednictvím jednotlivých předmětů v dané vzdělávací oblasti, zde je ponechán volný prostor pro tvořivost učitele

6. prostřednictvím jednotlivých konkrétních činností

7. prostřednictvím plnění Mezinárodních a světových dnů k životnímu prostředí.

 

Školní program EV (ŠPEV) vznikl za spolupráce všech pedagogických pracovníků.

Jedná se o dlouhodobý dokument, jehož část „Roční školní program EVVO“ se každý rok obměňuje a to včetně cílů, které jsou dány škole i žákům.

ŠPEV je součástí ŠVP, v němž jsou uvedeny odkazy na ŠPEV.

 

Cíle environmentálního vzdělávání

ŠPEV vede ke spolupráci s rodinou, s obcí a jinými subjekty

ŠPEV vede k využívání středisek, center ekologické výchovy a jejich zařízení k EV

ŠPEV vede ke vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy

ŠPEV vede k vytváření a uvědomování si vztahů člověka a prostředí ve kterém žijeme

ŠPEV se snaží zabezpečovat ekologický provoz školy a jeho náplní jsou další ekologické činnosti jako je šetření energií, vodou, třídění odpadů, péče o zeleň, výzdoba školy – pěstování a péče o pokojové rostliny

ŠPEV vede ke snížení produkce směsného odpadu na škole

Spolupracovat s rodiči, zvýšit informovanost žáků a rodičů

Vést žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů E

 

 

 

Roční školní program EVVO – školní rok 2016/2017

 

Celoroční školní projekt: Příroda kolem nás

 

·       Lesní pedagogika

Motto: O lese se učit v lese

 

Co je lesní pedagogika:

·         předávání informací o lese a hospodařením v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga

·         zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly

 

Cíl lesní pedagogiky:

·         zlepšit vztah člověka k lesu a lesnímu hospodářství

·         prohloubit zájem dětí o les, přírodu a dřevo jako obnovitelnou surovinu

·         objasnit dětem úlohu lesníka a myslivce

·         podporovat aktivní přístup k ochraně životního prostředí

 

Nabídka činností:

·         zážitkové výukové programy v lese, poznávání lesa všemi smysly – fauna, flora, hospodaření s přírodním bohatstvím. Interaktivní diskuze, praktické ukázky, zábavné hry.

·         návštěva lesníků ve škole, seznámení dětí s náplní své práce, lesem a zvěří, praktické ukázky a hry.

·         Práce s výukovým materiálem – Brevíř bylin, keřů a dřevin, Hrajeme si v lese, omalovánky, pexesa zvířat, skládačky – dřevěné.

 

·       Třídění a recyklace odpadu, práce s odpadovám materiálem

 

Nabídka činností:

·         Třídění odpadu ve třídách, celoškolní soutěž ve sběru starého papíru

·         Hrátky s odpadovým materiálem

·         Třídíme odpad – práce s pracovním sešitem, pro žáky 1.stupně

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 1. POLOLETÍ

 

Měsíc

Téma - činnost

Třída

Září

15. 9. Lesní pedagogika – exkurze do lesa

 

14. – 16. 9. Smelovací pobyt Radošov 2016

- celodenní pobyt v přírodě, objevování lázeňských pramenů, orientace s lese

 

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

- skleníkové plyny, ekologické výrobky FREE

 

19. 9. Třídírna odpadu - Černošín

                                           

 

2.stupeň + PTE

 

 

 

 

 

všichni

 

 

1.stupeň, S 3

Říjen

Kaštanobraní 2016 – 1.ročník sběru kaštanů – Vojenské lesy a statky

 

3. 10. Světový den zvířat

- besedy, encyklopedie

 

6. 10. Lesní pedagogika – exkurze do lesa – Kyselka

 

12. 10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

- globální oteplování Země

 

16. 10. Světový den výživy

-  zdravá výživa, stravovací návyky, sportovní aktivity, výroba zdravých jídel, pomazánek, salátů

 

24. 10. Světový den pro rozvoj informací

- vyhledávání témat k ochraně životního prostředí

 

všichni

 

 

všichni

 

 

S 1, S 2, S 3, VI.B

 

všichni

 

 

 

všichni

 

 

všichni

Listopad

Kaštanobraní 2016 – 1.ročník sběru kaštanů

-konec soutěže 31. 10.

 

3. 11. Lesní pedagogika - beseda

 

 

 

10. 11. Lesní pedagogika – beseda

 

 

14. 11. Den bez aut

- škodlivost výfukových plynů, pohyb bez aut

 

16. 11. Den bez cigeret

- negativní vliv kouření, záporná role reklamy, světové trendy v boji proti kouření

všichni

 

 

8:00  PTC, PTD

9.00  PTE

10:00  1.stupeň

 

8.00  2.stupeň

9:00  S 1, S 2, S 3

 

všichni

 

 

 

všichni

 

24. 11. Lesní pedagogika - beseda

 

od 14:00   ŠD

 

 

Prosinec

Vánoční výzdoba tříd a školy  

- výroba drobných dárků z odpadového materialu

 

11. 12. Mezinárodní den hor

- hory v ČR

 

29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

- seznámení s pestrým životem na planet, fauna a flóra,

promítání přírodopisných filmů

všichni

 

 

všichni

 

 

všichni

 

Leden

Hrátky s odpadovým materiálem

-pracujeme s odpadovým materiálem

-koláže, výrobky

-termín odevzdání prací do konce ledna

 

všichni

 

Poznámky:

Učitelé provádějí fotografickou dokumentaci jednotlivých činností. Fotografie slouží ke zpracování celoroční dokumentace.

 

Ostatní činnosti během školního roku:

Ø  třídit odpad, snížit produkci odpadu na škole, sběr starého papíru – celoškolní soutěž

Ø  šetřit vodou a seznámit žáky s významem vody pro život člověka

Ø  pečovat o květiny v prostorách školy – prosím pomáhejte zalévat květiny na chodbách

Ø  dbát na čistotu prostředí

Ø  podílet se na výzdobě školy – prosím odevzdávejte mi práce žáků, já je vystavím

Ø  šetřit elektrickou energií, snížit spotřebu energie na škole

Ø  vest žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů EV.

Ø  práce s materiálem Záchranného kruhu

Ø  žáci 1.stupně budou celoročně pracovat s pracovní sešitem Třídíme odpad

 

 

Téma – 1. pololetí 2016/2017

·        Hrátky s odpadovým materiálem

Třída

Vyučující

Způsob realizace tématu /metoda, forma, jak?/

Dokumentace

Foto ANO x NE

Datum

PTC

 

 

 

 

 

PTD

 

 

 

 

 

PTE

 

 

 

 

 

III. (1., 3.)

 

 

 

 

 

IV. (2., 4.)

 

 

 

 

 

V. B

 

 

 

 

 

VI. B

 

 

 

 

 

VII. B

 

 

 

 

 

VIII. B

 

 

 

 

 

IX. B

 

 

 

 

 

S 1

 

 

 

 

 

S 2

 

 

 

 

 

S 3

 

 

 

 

 

ŠD I.odd.

 

 

 

 

ŠD II.odd.

 

 

 

 

ŠD III.odd.

 

 

 

 

ŠD IV.odd.

 

 

 

 

 

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 2. POLOLETÍ

Celoroční školní projekt: Příroda kolem nás

TÉMA 2. POLOLETÍ 2016/2017:

  • „Příroda do tříd, od semínka (cibulky) po rostlinku“.

Úkol pololetí:Zasaďte semínko či cibulku, vyrobte si popisku se základními informacemi o dané rostlince a zdokumentujte její růst.

(max. 3 fotky či obrázky vývoje, popiska s informacemi o rostlině)

  • „Zachraňte strom“ – sběr třídního papírového odpadu

 Úkol pololetí:  Vytřiďte papírový odpad své třídy a odevzdejte koordinátorce.

 

Měsíc

Téma - činnost

Třída

Únor

Zahájení projektu: „Příroda do tříd, od semínka (cibulky) po rostlinku“.

(semena a hlína k vyzvednutí u koordinátorky EVVO)

Třídění a sběr třídního papírového odpadu.

(třídění vyprodukovaného papírového odpadu, odevzdat koordinátorce EVVO)

všichni

 

 

všichni

Březen

22. 3. Světový den vody – ochrana vodních zdrojů

          * šetření vody

          * otvírání studánek

 

všichni

Duben

20. 4. Lesní pedagogika v okolí školy

25. 4. Lesní pedagogika v okolí školy

27. 4. Lesní pedagogika – exkurze do lesa (Kyselka)

1. 4. Den ptactva

7. 4. Světoví den zdraví

22. 4. Den Země

Projekt „Chceme čisté město“ – úklid okolí školy, fotografická soutěž

ŠD od 13:30 – 15:00

ŠD od 13:30 – 15:00 2. stupeň

všichni

všichni

všichni

všichni

Květen

4. 5.   Lesní pedagogika – exkurze do lesa (Kyselka)

11. 5. Lesní pedagogika – exkurze do lesa (Kyselka)

1. stupeň + S 1, 2, 3

PTC, PTD, PTE

Červen

5. 6. Světový den ŽP

8. 6. Mezinárodní den oceánů

17. 6. Světový den proti suchu

Vyhodnocení projektů 2. pololetí:  k 20. 6.

všichni

všichni

všichni

Datum: 30. 1. 2017                                                      Vypracovala: Lenka Černá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.