O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Novinky

Zápis dětí do školy na školní rok 2020/2021
a Dny otevřených dveří

Pro bližší informace klikněte sem.

Kritéria příjímacího řízení do střední školy na školní rok 2020/2021

a) 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
b) 69-54-E/01 Provozní služby
b) 28-57-E/01 Keramická výroba

Pro bližší informace klikněte sem.


Pro obory E se bude udělovat stipendium dle PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIÍ ŽÁKŮM VZDĚLÁVAJÍCÍM SE VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM:
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Stipendia.aspx

Nové učební obory střední školy 

Informace o nových učebních oborech střední školy. Pro podrobné informace klikněte zde

 

Přijímání na střední školy a konzervatoře

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou také na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí pro školní rok 2020/2021), zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace o nové školní výdejně obědů pro školy: Vančurova a Závodu míru

Pro podrobné informace klikněte zde  

Webové stránky dodavatele: https://www.sokorest.cz/nase-sluby/skolni-stravovani/zssskv

 

Vážení rodiče,

společnost Sokorest potřebuje k zajištění vydávání školních obědů kolaudační dokument budovy v ulici Závodu míru, který naší škole nebyl nikým předán a dokonce ani dohledán v žádném archivu nebo u předchozích ředitelů. Zajistila jsem rekolaudační řízení, které bude urychleně realizováno 31.1.2020 dotčenými subjekty (hasiči, hygiena, stavební úřad). Jelikož nevím, kdy a jaké stanovisko naše škola obdrží, musím všem s lítostí oznámit, že společnost Sokorest bude vydávat školní obědy až od 2. března 2020. Společnost Sokorest zaevidovala všechny přihlášky strávníků a zaslané peníze ponechá na jejich kontech. Věřte, že pro zajištění vydávání školních obědů (v budově školy na adrese: Závodu míru) našim dětem a žákům děláme maximum.

V měsíci únoru 2020 je pro děti a žáky zajištěné stravování ve formě školních obědů ve školní jídelně při ZŠ Truhlářská ve stejném režimu jako dosud.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Martina Kheilová, ředitelka, ZŠ a SŠ K. Vary, přísp. org.

Jednotná přijímací zkouška 2020

Informace k jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (základní informace, přihlášky na střední školu, výsledky zkoušky) najdete zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

 

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

 

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu O2 Chytrá škola. Tento program podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Díky programu O2 Chytrá škola může naše škola realizovat aktivity spočívající ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, žáků a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související.

www.o2chytraskola.cz 

 

Malá technická univerzita v předškolním vzdělávání

Malá technická univerzita v předškolním vzděláváníVe školním roce 2018/2019 se děti v přípravných třídách základní školy spolu se svými třídními učitelkami věnují polytechnickému vzděláváni.
Kompletní školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu "Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj. Školení a sada pomůcek stála 142 000,-Kč.

Volná pracovní místa

 

Přijmeme kvalifikované pedagogické pracovníky 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, vykonává činnost:

 1. základní školy (přípravné třídy základní školy, základní školy se třídami hlavního proudu a také třídami zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky se závažnými poruchami učení, třídy pro žáky s mentálním postižením, třídy pro žáky s více vadami)

 2. střední školy (praktické školy dvouleté)

 3. školní družiny

 4. speciálně pedagogického centra (školského poradenského zařízení v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Aši, Ostrově a Mariánských Lázních)

Organizace rozšířila vzdělávací nabídku i služby školského poradenského zařízení a potřebuje zaměstnat kvalifikované pedagogické pracovníky dle aktuálního znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - viz odkaz na webové stránky MŠMT ČR:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (vhodná aprobace: Matematika, Fyzika, Anglický jazyk, Zeměpis, Přírodopis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní výchova)


 • učitele/učitelku základní školy pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro žáky s mentálním postižením nebo třídy pro žáky s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • učitele/učitelku do přípravného stupně základní školy speciální zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (předškolní vzdělávání - třídy pro děti s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • školního speciálního pedagoga (vhodný je logoped, psychoped, zkušenosti s nápravou závažných poruch učení)

 

 • učitele/učitelku - speciálního pedagoga (surdopeda) zaměřeného na vzdělávání žáků s těžkým sluchovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška ze surdopedie

 

 • asistenta pedagoga

 

 • psychologa do speciálně pedagogického centra Mariánské Lázně, na adrese: Na Třešňovce 603, Mariánské Lázně, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • speciálního pedagoga do speciálně pedagogického centra Aš, na adrese: Studentská 13, 352 01 Aš, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • speciální pedagoga do speciálně pedagogického centra (tyflopeda) zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška z tyflopedie

 

Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou,  na tel. čísle 608 867 999.

Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035397.html


Organizace jednotné přijímací zkoušky

https://www.cermat.cz/organizace-jednotne-prijimaci-zkousky-1404035401.html

Jednotné testy z roku 2018

Pod níže uvedenými odkazy postupně naleznete jednotlivá zadání didaktických testů použitých při jednotné přijímací zkoušce 2018 podle jednotlivých termínů, ve kterých se zkouška konala. 

Podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky jsou součástí níže uvedených dokumentů ke stažení:

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Jednotné zkušební schéma didaktických testů JPZ 2018

 

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035487.html

https://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Změna adresy SPC K. Vary od září 2018:

Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role

(budova Středního odborného učiliště stravování a služeb v zatáčce na Nejdek)

GDPR

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 uváděné pod názvem General Data Protection Regulation (dále i jen „GDPR“). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Pověřencem organizace je:
Mgr. Martin Chval
email pro komunikaci s veřejností: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec

 1.  provádí poradenství 
 2.  účastní na jednání vrcholového vedení;
 3.  vyjadřuje se k vnitřním procesům (směrnicím) z pohledu ochrany osobních údajů;
 4.  provádí školení ochrany osobních údajů;
 5.  komunikuje s dozorovým úřadem
          - reakce na dotazy dozorového úřadu;
          - konzultace otázek souvisejících s ochranou osobních údajů;
          - hlášení incidentů;
 6.  komunikace se subjekty údajů
          - odpovědi na dotazy subjektů údajů;
          - hlášení vážných incidentů subjektům údajů
Pro bližší informace klikněte zde 

Přijímáme děti do přípravných tříd základní školy

pro každý školní rok                                                

v budově ZŠ: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role

telefon do školy: 353 561 766, 602 415 570

► přípravná třída základní školy (1 třída),

 

v budově ZŠ: Svahová 1169/26, Karlovy Vary (centrum) 

telefon: 359 601 038, 731 612 423

► přípravná třída základní školy (3 třídy),
► třída přípravného stupně základní školy speciální. 

 

Specifika vzdělávání a výchovy:

●         snížený počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému dítěti;

●         výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními pedagogy a případnou podporou asistenta pedagoga;

●         tolerance k neklidnému chování dětí, které není ve větším kolektivu zvládnutelné;

●         zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky, vnímání;

●         nabízíme školní družinu a zájmové kroužky;

●         anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v předškolním věku; 

●         informace na www.specskoly.cz (např. příspěvky rodičů).

 

 

Přípravné třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání)

je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída ZŠ má nejméně 10 a nejvýše 15 dětí.

Nutné je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzdělávání v přípravných třídách realizujeme od roku 1998.

 

Třídy přípravného stupně základní školy speciální poskytují přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Nutné je doporučení školského poradenského zařízení. Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně 4 a nejvýše 6 dětí.

 

Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Rozvojový program: Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016

Cílem projektu bylo zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku a zlepšení materiálního vybavení pro zajištění logopedické prevence, rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání v přípravných třídách základní školy. 

Bližší informace stáhnete kliknutím SEM

Oznámení o změně názvu organizace

Oznamujeme změnu názvu naší příspěvkové organizace od 1.1.2016 na Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace. Původní název organizace do 31.8.2014 byl Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary.

 

Organizace ukončila činnost mateřské školy. Vykonává činnost základní školy, střední školy a školní družiny, dále i speciálně pedagogického centra (školského poradenského zařízení) a to Karlových Varech (v sídle organizace), dále i na odloučených pracovištích v těchto městech: Ostrov, Sokolov, Mariánské Lázně, Cheb, Aš.

 

Střední škola – praktická škola dvouletá - je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Důležité novinky: 


DUM

 
logo4Na stránkách DUM – Čtenářská a informační gramotnost a DUM – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT je možné stáhnout digitální učební materiály (DUM), které vytvořili pedagogové naší školy v rámci projektu EU peníze školám. Tyto materiály můžete volně používat při vaší práci.


 
 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.


Desatero hospodaření s penězi – finanční gramotnost dětí

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.

 


Užitečný portál


Podívejte se na portál zaměřený na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněním. Klikněte na obrázek.
Logo fmily
 

 

Poznámka:

Interní dokumenty jsou určeny pro zaměstnance školy a proto je vyžadováno přihlášení.
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.