Novinky

Hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí-2019-2020

Pro bližší informace klikněte sem

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ,

Pro 1. kolo přijímacího řízení:
- přihlášky zaslat nejpozději do 1. března 2018 na adresu sídla školy,
- přijímací řízení formou informační schůzky proběhne ve čtvrtek 25.
dubna 2019 v 10:00 hodin v budově školy v místě poskytovaného vzdělávání:
Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role.

Pro 2. kolo přijímacího řízení:
- přihlášky zaslat nejpozději do 10. května 2019 na adresu sídla
školy,
- přijímací řízení formou informační schůzky proběhne ve čtvrtek 23.
května 2019 v 10:00 hodin v budově školy v místě poskytovaného vzdělávání:
Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role.

Pro bližší informace klikněte sem
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ (1. KOLO)
Pro bližší informace klikněte sem 

Malá technická univerzita v předškolním vzdělávání

Malá technická univerzita v předškolním vzděláváníVe školním roce 2018/2019 se děti v přípravných třídách základní školy spolu se svými třídními učitelkami věnují polytechnickému vzděláváni.
Kompletní školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu "Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj. Školení a sada pomůcek stála 142 000,-Kč.

Volná pracovní místa

 

Přijmeme kvalifikované pedagogické pracovníky 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, vykonává činnost:

 1. základní školy (přípravné třídy základní školy, základní školy se třídami hlavního proudu a také třídami zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky se závažnými poruchami učení, třídy pro žáky s mentálním postižením, třídy pro žáky s více vadami)

 2. střední školy (praktické školy dvouleté)

 3. školní družiny

 4. speciálně pedagogického centra (školského poradenského zařízení v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Aši, Ostrově a Mariánských Lázních)

Organizace rozšířila vzdělávací nabídku i služby školského poradenského zařízení a potřebuje zaměstnat kvalifikované pedagogické pracovníky dle aktuálního znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - viz odkaz na webové stránky MŠMT ČR:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (vhodná aprobace: Matematika, Fyzika, Anglický jazyk, Zeměpis, Přírodopis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní výchova)


 • učitele/učitelku základní školy pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro žáky s mentálním postižením nebo třídy pro žáky s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • učitele/učitelku do přípravného stupně základní školy speciální zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (předškolní vzdělávání - třídy pro děti s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • školního speciálního pedagoga (vhodný je logoped, psychoped, zkušenosti s nápravou závažných poruch učení)

 

 • učitele/učitelku - speciálního pedagoga (surdopeda) zaměřeného na vzdělávání žáků s těžkým sluchovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška ze surdopedie

 

 • asistenta pedagoga

 

 • psychologa do speciálně pedagogického centra Mariánské Lázně, na adrese: Na Třešňovce 603, Mariánské Lázně, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • speciálního pedagoga do speciálně pedagogického centra Aš, na adrese: Studentská 13, 352 01 Aš, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • speciální pedagoga do speciálně pedagogického centra (tyflopeda) zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška z tyflopedie

 

Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou,  na tel. čísle 608 867 999.

Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035397.html


Organizace jednotné přijímací zkoušky

https://www.cermat.cz/organizace-jednotne-prijimaci-zkousky-1404035401.html

Jednotné testy z roku 2018

Pod níže uvedenými odkazy postupně naleznete jednotlivá zadání didaktických testů použitých při jednotné přijímací zkoušce 2018 podle jednotlivých termínů, ve kterých se zkouška konala. 

Podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky jsou součástí níže uvedených dokumentů ke stažení:

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Jednotné zkušební schéma didaktických testů JPZ 2018

 

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035487.html

https://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Změna adresy SPC K. Vary od září 2018:

Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role

(budova Středního odborného učiliště stravování a služeb v zatáčce na Nejdek)

GDPR

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 uváděné pod názvem General Data Protection Regulation (dále i jen „GDPR“). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Pověřencem organizace je:
Mgr. Martin Chval
email pro komunikaci s veřejností: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec

 1.  provádí poradenství 
 2.  účastní na jednání vrcholového vedení;
 3.  vyjadřuje se k vnitřním procesům (směrnicím) z pohledu ochrany osobních údajů;
 4.  provádí školení ochrany osobních údajů;
 5.  komunikuje s dozorovým úřadem
          - reakce na dotazy dozorového úřadu;
          - konzultace otázek souvisejících s ochranou osobních údajů;
          - hlášení incidentů;
 6.  komunikace se subjekty údajů
          - odpovědi na dotazy subjektů údajů;
          - hlášení vážných incidentů subjektům údajů
Pro bližší informace klikněte zde 

Přijímáme děti do přípravných tříd základní školy

pro každý školní rok                                                

v budově ZŠ: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role

telefon do školy: 353 561 766, 602 415 570

► přípravná třída základní školy (1 třída),

 

v budově ZŠ: Svahová 1169/26, Karlovy Vary (centrum) 

telefon: 359 601 038, 731 612 423

► přípravná třída základní školy (3 třídy),
► třída přípravného stupně základní školy speciální. 

 

Specifika vzdělávání a výchovy:

●         snížený počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému dítěti;

●         výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními pedagogy a případnou podporou asistenta pedagoga;

●         tolerance k neklidnému chování dětí, které není ve větším kolektivu zvládnutelné;

●         zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky, vnímání;

●         nabízíme školní družinu a zájmové kroužky;

●         anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v předškolním věku; 

●         informace na www.specskoly.cz (např. příspěvky rodičů).

 

 

Přípravné třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání)

je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída ZŠ má nejméně 10 a nejvýše 15 dětí.

Nutné je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzdělávání v přípravných třídách realizujeme od roku 1998.

 

Třídy přípravného stupně základní školy speciální poskytují přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Nutné je doporučení školského poradenského zařízení. Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně 4 a nejvýše 6 dětí.

 

Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Rozvojový program: Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016

Cílem projektu bylo zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku a zlepšení materiálního vybavení pro zajištění logopedické prevence, rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání v přípravných třídách základní školy. 

Bližší informace stáhnete kliknutím SEM

Oznámení o změně názvu organizace

Oznamujeme změnu názvu naší příspěvkové organizace od 1.1.2016 na Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace. Původní název organizace do 31.8.2014 byl Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary.

 

Organizace ukončila činnost mateřské školy. Vykonává činnost základní školy, střední školy a školní družiny, dále i speciálně pedagogického centra (školského poradenského zařízení) a to Karlových Varech (v sídle organizace), dále i na odloučených pracovištích v těchto městech: Ostrov, Sokolov, Mariánské Lázně, Cheb, Aš.

 

Střední škola – praktická škola dvouletá - je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Důležité novinky: 


DUM

 
logo4Na stránkách DUM – Čtenářská a informační gramotnost a DUM – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT je možné stáhnout digitální učební materiály (DUM), které vytvořili pedagogové naší školy v rámci projektu EU peníze školám. Tyto materiály můžete volně používat při vaší práci.


 
 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.


Desatero hospodaření s penězi – finanční gramotnost dětí

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.

 


Užitečný portál


Podívejte se na portál zaměřený na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněním. Klikněte na obrázek.
Logo fmily
 

 

Poznámka:

Interní dokumenty jsou určeny pro zaměstnance školy a proto je vyžadováno přihlášení.
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.